Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Národný projekt - Dátové centrum obcí a miest (DCOM) (ID:24626)

Evidenčné číslo: 14148 - MUS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: Slovenská republika
Stručný opis VZ: Hlavným cieľom národného projektu Datacentrum obcí a miest (DCOM) je vybudovanie softvérového riešenia pre poskytovanie elektronických služieb samosprávy (eSlužby samosprávy) obcami, ktoré výrazne zníži administratívnu záťaž občanov, podnikateľov a samospráv. Vybudované softvérové riešenie umožní obci poskytovať elektronické služby samosprávy svojim občanom a bude integrované s prostredím eGovernmentu SR. Súčasťou riešenia DCOM je vybudovanie dátového centra a cloudovej platformy, ktoré budú tvoriť infraštruktúrnu a technologickú vrstvu pre navrhnuté softvérové riešenie. Ambíciou projektu je poskytovať samospráve softvérové riešenia spôsobom „softvér ako služba“ (tiež Software as a Service - „SaaS“), čo znamená, že aplikácie budú dostupné používateľom prostredníctvom webového prehliadača a vnútorne budú založené na multimandantnej (multi-tenant) architektúre. To vyžaduje funkčné technologické prostredie, ktoré umožní abstrahovať od nižších vrstiev infraštruktúry a elasticky a transparentne poskytovať potrebný výkon pre aplikácie. Cieľovú skupinu používateľov využívajúcich elektronické služby obcí, ktoré majú byť pripojené, tvorí: a)cca 1 920 000 obyvateľov týchto pripojených obcí, čo znamená cca 1 400 000 aktívnych obyvateľov b)cca 100 000 podnikateľských subjektov pôsobiacich v týchto obciach c)ďalší občania, ktorí nie sú obyvatelia pripojených obcí ale majú v týchto obciach dôvod pre využívanie služieb obce. Cieľová skupina obcí a miest, ktoré budú v rámci tohto projektu pripojené na dátové centrum DCOM, sa bude formovať v priebehu projektu. Štúdia uskutočniteľnosti predpokladá, že záujem bude predovšetkým v obciach s menším počtom obyvateľov. Vyššie uvedenú cieľovú skupinu používateľov by tak malo reprezentovať pripojenie 1057 obcí a miest a tento údaj je pre spracovanie ponuky referenčný. Vzhľadom na podmienky OPIS je Národný projekt DCOM určený pre obce na území SR okrem územia BSK. To znamená, že naplnenie KPI projektu DCOM financovaného z ŠF musí byť dosiahnuté výhradne pripojením subjektov mimo BSK. Po naplnení týchto KPI bude možné do DCOM pripojiť aj ďalšie obce, náklady na ich pripojenie však nie sú predmetom tohto projektu. Riešenie DCOM musí byť škálovaním rozšíriteľné až do kapacity potrebnej pre pokrytie všetkých obcí a miest a používateľov v rámci Slovenskej Republiky. Predmetom zákazky sú: 1)Dodávka a implementácia softvérového riešenia pre národný projekt Datacentrum obcí a miest DCOM (ďalej ako IS DCOM), ktorá musí obsahovať: a)riešenie elektronických služieb a spracovanie súvisiacich dát obcí a miest SR poskytované formou SaaS (front-end pre spracovanie elektronických aj manuálnych podaní v plnom rozsahu 138 služieb podľa originálnych kompetencií samosprávy, back-end pre elektronickú evidenciu a spracovanie všetkých relevantných údajov vrátane integrácie na potrebné registre verejnej správy) b)riešenie datacentra pre prevádzkovanie a správu aplikácií IS DCOM (vrátane aplikácií pre vnútorné agendy obcí) poskytovaných formou SaaS a riešenie pre podporné systémy IS DCOM (prístupové rozhranie, riadenie a správa prístupov a identít, Service Desk, manažment znalostí, riadenie vzťahov so zákazníkmi, automatizovanú správu platieb, eLearning, elektronická pošta, webstránka obce) c)riešenie pre konsolidáciu údajov samosprávy (umožní stanoviť pre každý údaj referenčné miesto výskytu, validovať jeho aktuálny stav a všetky ostatné miesta výskytu tohto údaja zosynchronizovať tak, aby nedochádzalo k nejednoznačným hodnotám na rôznych miestach výskytu) a riešenie pre riadenie a správu procesov v oblasti elektronických služieb samosprávy s cieľom zabezpečiť ich flexibilitu a efektivitu d)riešenie pre integráciu informačných systémov IS DCOM na SM ÚPVS vrátane dodávky rozhraní na strane DCOM. 2)Dodávka hardvéru, softvérových licencií a služieb infraštruktúry pre IS DCOM , ktorá je požadovaná v rozsahu: a)komplexné riešenie infraštruktúry datacentra a cloudovej platformy pre hlavnú aj záložnú lokalitu poskytujúce potrebný výkon a služby pre prevádzkovanie IS DCOM a aplikácií na spracovanie agend vnútornej správy vo všetkých pripojených obciach a mestách b)infraštruktúra pre pripojené obce a mestá v rozsahu desktop, multifunkčné zariadenie pre tlač, skenovanie a kopírovanie, balík kancelárskeho softvéru, antivírová ochrana koncovej stanice c)komplexné riešenie bezpečnosti a ochrany údajov spracovávaných v prostredí IS DCOM včítane ochrany komunikácie s pripojenými obcami d)všetky potrebné služby pre implementáciu a sprevádzkovanie infraštruktúry datacentra, vrátane služieb komplexného dohľadu a starostlivosti o dodávanú infraštruktúru pripojených obcí a miest (špecifikovanú v bode b). 3)Dodávka služieb pre plošné rozšírenie služieb IS DCOM, ktorá je časovo predpokladaná na 18 mesiacov, počas ktorých uchádzač (dodávateľ) musí zabezpečiť plnú prevádzku dodaného riešenia až do termínu jeho prevzatia verejným obstarávateľom (objednávateľom). Dodávka služieb je požadovaná v rozsahu: a)pripojenie cieľovej skupiny 1057 obcí na prostredie IS DCOM, včítane komplexných služieb zahŕňajúcich inštaláciu dodaného HW, oživenie a sprístupnenie služieb IS DCOM pre každú pripojenú obec b)migráciu údajov pripojených obcí potrebných pre elektronické služby samosprávy a pre agendy vnútornej správy obce, vrátane validácie údajov a podpory pri preklopení údajov z papierovej formy do elektronickej podoby. 4)Dodávka služieb správy, údržby, technickej podpory a prevádzky IS DCOM po prevzatí odberateľom po dobu 5 rokov, z toho v trvaní 2 rokov v záručnej dobe a 3 rokov v pozáručnej dobe . Bližšia špecifikácia bude uvedená v súťažných podkladoch. Poznámka1. Štúdia uskutočniteľnosti projektu DCOM je k dispozícií na adrese: http://www.zdruzeniedeus.sk/sites/default/files/upload/studiadcom_v3.7_20111201-final.pdf Poznámka2. Zmluva o poskytnutí NFP je k dispozícií na adrese: http://www.zdruzeniedeus.sk/sites/default/files/upload/zmluva_o_poskytnuti_nenavratneho_financneho_prispevku_-_text.pdf
CPV kód hlavného predmetu: 72222300-0 Služby informačných technológií
Predpokladaná hodnota VZ: 55 839 825,6000 EUR
Druh postupu: Užšia súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 04.01.201312:00
Dátum uverejnenia: 23.11.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 88 mesiacoch (od zadania zákazky)
Požadované zábezpeky a záruky: Verejný obstarávateľ bude požadovať od uchádzačov, ktorí splnia podmienky účasti, zloženie zábezpeky pri predložení ponuky vo výške 300.000,- EUR (slovom: tristotisíc EUR). Podmienky zloženia zábezpeky budú uvedené v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: 1. Predmet časti zákazky - dielo IS DCOM, bude financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) Operačný program Informatizácia spoločnosti a zo štátneho rozpočtu, bezhotovostným platobným stykom. Bližšie je uvedené v súťažných podkladoch. Vlastná platba sa bude realizovať po dodaní predmetu zákazky v dohodnutých jednotlivých míľnikoch postupne formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom finančného úradu verejného obstarávateľa. Lehota splatnosti faktúr je 90 dní odo dňa vystavenia daňového dokladu. Súčasťou faktúry musí byť potvrdený preberací protokol. Preddavok na dodávku predmetu zákazky sa neposkytuje. 2. Predmet časti zákazky - prevádzka IS DCOM po dodaní diela, bude financovaný z vlastných zdrojov obstarávateľa bezhotovostným platobným stykom. Vlastná platba sa bude realizovať po dodaní prevádzkových služieb v dohodnutých časových míľnikoch postupne formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom finančného úradu verejného obstarávateľa. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa vystavenia daňového dokladu. Súčasťou faktúry musí byť potvrdený preberací protokol. Preddavok na dodávku predmetu zákazky sa neposkytuje. Bližšie podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka.
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 23.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk