Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Nákup zemného plynu (ID:23895)

Evidenčné číslo: 12870 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: CSS-Jesienka - plynomer
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je dodanie predpokladaného množstva zemného plynu do odberného miesta verejného obstarávateľa, za podmienok dohodnutých v zmluve, v požadovanej kvalite s garanciou dodávky zemného plynu po celú dobu platnosti zmluvy, vrátane prepravy, distribúcie a služieb spojených s dodávkou plynu vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
CPV kód hlavného predmetu: 09123000-7 Zemný plyn
Predpokladaná hodnota VZ: 44 789,8600 EUR
Lehota na predkladanie ponuk: Začatie 01.01.2013
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 27.11.201209:00
Dátum uverejnenia: 29.10.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: Ukončenie 31.12.2013
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka ponúk sa vyžaduje a je stanovená vo výške 2.000,00 EUR. (dvetisíc EUR). Podrobne bude uvedené v súťažných podkladoch. Spôsob a podmienky zloženia zábezpeky sú stanovené podľa zák. č. 25/2006 Z. z. a podrobne rozpísané v súťažných podkladoch. Zloženie zábezpeky budú uchádzači preukazovať v ponukách. V prípade zloženia zábezpeky bankovým prevodom, musí byť táto pripísaná na určený účet obstarávateľa najneskôr k lehote na predkladanie ponúk a zároveň doklad preukazujúci uvedenú skutočnosť musí byť súčasťou ponuky. Číslo účtu a bankový ústav na zloženie zábezpeky budú uvedené v príslušnej časti súťažných podkladov. V prípade zloženia zábezpeky formou bankovej záruky musí byť uvedený dokument súčasťou ponuky a jeho platnosť preukázateľná počas lehoty viazanosti ponúk. Obstarávateľ bude klasifikovať nesplnenie tejto požiadavky ako nesplnenie stanovených podmienok.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtovaných prostriedkov verejného obstarávateľa vyčlenených na tento účel a verejný obstarávateľ neposkytne preddavky ani zálohové platby za predmet zákazky. Fakturácia bude vykonávaná na mesačnej báze na základe skutočnej spotreby. Odberateľ v odberných miestach s ročným odpočtom sa zaväzuje za dodávku plynu, uhrádzať faktúry za opakované dodanie tovaru a služieb vrátane DPH, spotrebnej dane a distribučných poplatkov pravidelne 1x mesačne, vo výške skutočne spotrebovaného plynu, so splatnosťou 30 dní odo dňa doručenia faktúry odberateľovi. Vyúčtovacia faktúra, so zohľadnením pravidelných mesačných platieb bude vystavená so splatnosťou 30 dní odo dňa doručenia faktúry odberateľovi Skutočnú spotrebu množstva plynu nahlási odberateľ vždy najneskôr 3 deň v mesiaci za predchádzajúci mesiac elektronicky dodávateľovi na e-mailovú adresu [adresa určená dodávateľom].
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 19.11.201209:30
Dátum otvárania ponúk: 27.11.2012 13:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 29.10.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk