Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Nákup potravín pre Školskú jedáleň - mäso a mäsové výrobky (ID:24589)

Evidenčné číslo: 14089 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Školská jedáleň, Kollárova 5, 900 21 Svätý Jur
Stručný opis VZ: Nákup mäsa a mäsových výrobkov pre Školskú jedáleň Kollárova 5, 900 21 Svätý Jur.
CPV kód hlavného predmetu: 15100000-9 Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
Predpokladaná hodnota VZ: 180 000,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 14.12.201211:00
Dátum uverejnenia: 22.11.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 36 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka ponuky sa vyžaduje v súlade s §36 môže byť zloženie finančných prostriedkov na č. ú. 624112/0200 , VS IČO uchádzača, Poznámka: VO mäso, alebo banková záruka v prospech verejného obstarávateľa na celú dobu priebehu súťaže t.j. min. do lehoty viazanosti. Zábezpeka musí byť pripísaná na účet obstarávateľa najneskôr v deň podania ponuky, doklad o zložení zábezpeky bude súčasťou ponuky uchádzača. Výška zábezpeky je 9.000,- €. Uvoľnenie zábezpeky sa riadi § 36 zákona
Podmienky financovania: Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných zdrojov uchádzača. Úhrada za predmet zákazky sa uskutoční v eurách bezhotovostným platobným stykom na základe predloženej faktúry s lehotou splatnosti do 30 dní po jej prevzatí verejným obstarávateľom. Platba bude vykonaná na základe potvrdeného preberacieho protokolu, odsúhlaseným a podpísaným verejným obstarávateľom.4.2 Financovanie a platby sa budú realizovať v zmysle zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Verejný obstarávateľ neposkytne preddavky
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 30.11.2012
Dátum otvárania ponúk: 14.12.2012 14:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 22.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk