Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Nákup hardvéru a softvéru pre zvýšenie úrovne jazykového vzdelávania na ZŠ v Košiciach (ID:24331)

Evidenčné číslo: 13616 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Košice
Stručný opis VZ: PC, notebooky, dataprojektory, interaktívne tabule, čítačky kníh, špecializovaný softvér na výučbu jazykov.
CPV kód hlavného predmetu: 30213000-5 Osobné počítače
Predpokladaná hodnota VZ: 84 500,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 11.12.201210:00
Dátum uverejnenia: 13.11.2012
Lehoty uskutočnenia: 24
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka ponuky sa požaduje vo výške 4 000,- EUR. Spôsob a podmienky zloženia zábezpeky sú stanovené podľa zákona o verejnom obstarávaní a podrobne rozpísané v súťažných podkladoch. Zloženie zábezpeky budú uchádzači preukazovať v ponukách. Zábezpeka musí byť pripísaná na určený účet verejného obstarávateľa alebo predložená vo forme bankovej záruky v ponuke uchádzača najneskôr k uplynutiu lehoty na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ bude nesplnenie tejto požiadavky klasifikovať ako nesplnenie podmienok stanovených verejným obstarávateľom a takéhoto uchádzača vylúči. Číslo účtu a bankový ústav na zloženie zábezpeky budú uvedené v príslušnej časti súťažných podkladov. V prípade zloženia zábezpeky bankovým prevodom odporúčame, aby bol doklad preukazujúci uvedenú skutočnosť súčasťou ponuky. V prípade zloženia zábezpeky formou bankovej záruky musí byť uvedený dokument súčasťou ponuky a jeho platnosť preukázateľná počas celej lehoty viazanosti ponúk.
Podmienky financovania: Financovanie predmetu zákazky sa riadi podmienkami financovania a platobnými dojednaniami v súlade so Zmluvami o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretou medzi verejnými obstarávateľmi (ZŠ Bernolákova, Košice, ZŠ Mládežnícka, Košice, ZŠ Požiarnická, Košice a ZŠ Želiarska, Košice) a SORO pre Operačný program Vzdelávanie, ktorým je Agentúra ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU). Predmet zákazky bude spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie, štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov verejných obstarávateľov. Verejní obstarávatelia neposkytujú preddavok, ani zálohovú platbu. Platba sa bude realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavených faktúr. Splatnosť faktúr bude do 90 kalendárnych dní od vystavenia. Podrobne budú podmienky uvedené v súťažných podkladoch.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 19.11.2012
Dátum otvárania ponúk: 11.12.2012 10:15
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 13.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com