Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Nákladné motorové vozidlo 4x4 dvojnápravové s nadstavbou - hákovým kontajnerovým nosičom pre „Stredisko údržby zelene“ EKO – p (ID:23960)

Evidenčné číslo: 12987 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: EKO - podnik verejnoprospešných služieb, Stredisko dopravy, Zátišie, 831 03 Bratislava 3, Slovenská republika.
Stručný opis VZ: Nákladné motorové vozidlo 4x4 dvojnápravové s nadstavbou - hákovým kontajnerovým nosičom (1 vozidlo + 1 hákový kontajnerový nosič) pre „Stredisko údržby zelene“ EKO – podnik verejnoprospešných služieb. Základné požiadavky:: - Celková hmotnosť vozidla max. 18 000 kg; - Celková hmotnosť vozidla (technická) max. 20 000 kg; - Užitočné zaťaženie (mínus hmotnosť nadstavby) min. 10 490 kg; - Užitočné zaťaženie technické (mínus hmotnosť nadstavby) min. 12 490 kg. Minimálne technické a funkčné požiadavky na dodávku predmetu zákazky sú vzhľadom na značný textový rozsah, uvedené v Prílohe č. 3 súťažných podkladov. Služby: Súčasťou predmetu zákazky musia byť nasledovné služby: - dodanie na miesto určenia, - montáž a inštalácia zariadenia, - uvedenie vybavenia a zariadenia do prevádzky, - odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia, - zaškolenie minimálne dvoch zamestnancov obstarávateľa na obsluhu a údržbu.
CPV kód hlavného predmetu: 34144000-8 Motorové vozidlá na špeciálne účely
Predpokladaná hodnota VZ: 80 300,0000 EUR
Lehota na predkladanie ponuk: Začatie 21.12.2012
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 28.11.201210:00
Dátum uverejnenia: 30.10.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: Ukončenie 28.12.2012
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka je stanovená vo výške 3 000,- EUR (slovom: tritisíc EUR). Podmienky zloženia a uvoľnenia zábezpeky budú uvedené v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na plnenie zmluvy. Faktúra musí mať všetky náležitosti podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, jej prílohou musí byť dodací list a prehľad poskytnutých služieb, ktoré musia byť potvrdené oprávneným zamestnancom verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ bude uhrádzať zmluvnú cenu za predmet zákazky podľa podmienok uvedených v návrhu Kúpnej zmluvy.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 15.11.201214:30
Dátum otvárania ponúk: 28.11.2012 13:31
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 30.10.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com