Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Nadstavba objektu školskej družiny (ID:25339)

Evidenčné číslo: 15672 - MSP
Druh zakázky: Stavebné práce
Miesto plnenia: Objekt školskej družiny pri Základnej škole na Kollárovej ulici vo Svätom Jure, parc.č. 4783/7, katastrálne územie Svätý Jur
Stručný opis VZ: Predmetom tejto zákazky je rekonštrukcia a nadstavba objektu školskej družiny, ktorý je súčasťou areálu Základnej školy na Kollárovej ulici č.2 vo Svätom Jure. Uvedený objekt je dvojpodlažná budova zastrešená plochou strechou a v súčasnosti sa v nej nachádzajú školská jedáleň, kuchyňa, učebne a sociálne zariadenia, ktoré sú v plnej prevádzke. V rámci tejto zákazky sa zrealizuje nadstavba dvoch nových samostatných podlaží (plnohodnotné 3.NP a podkrovie), sedlová strecha, nové vonkajšie schodisko (požiarne únikové schodisko), hydroizolácia suterénu, odvodnenie spevnených plôch, obnova rozvodov kúrenia v stávajúcej časti, výmena časti elektrorozvodov, vybudovanie núdzového osvetlenia, štrukturované rozvody na PC siete, domový rozhlas, rozvody pre internet, nový EZS, osadenie protipožiarnych dverí a vytvorenie samostatných požiarnych úsekov, čiastočná oprava vnútorných omietok, olejových náterov a keramických obkladov, oprava klampiarskych výrobkov, výmena vonkajších parapetov, zateplenie objektu s novými vonkajšími omietkami. Súčasťou prác budú aj búracie práce v najnutnejšom rozsahu. Predpokladá sa (v závislosti od doby ukončenia procesu verejného obstarávania) realizácia stavebných prác za plnej prevádzky tohto školského zariadenia, t.j. dodávateľ bude musieť vykonať opatrenia na zamedzenie vzniku úrazov tretích osôb. Školský areál ponúka obmedzené priestorové možnosti pre zariadenie staveniska. Za účelom oboznámenia sa s umiestnením a stavom objektu bude pre záujemcov zorganizovaná obhliadka. Verejný obstarávateľ požaduje záruku na vykonané práce min. 5 rokov. Podrobnejšie informácie sú uvedené v časti C. súťažných podkladov (Opis predmetu zákazky) a v projektovej dokumentácii.
CPV kód hlavného predmetu: 45214210-5 Stavebné práce na objektoch základných škôl
Predpokladaná hodnota VZ: 480 000,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 13.02.201311:30
Dátum uverejnenia: 28.12.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 6 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Požadované zábezpeky a záruky: Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku ponúk v súlade s § 36 zákona o verejnom obstarávaní vo výške 23 000 eur. Možnosti zloženia zábezpeky sú podrobne uvedené v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: Verejný objednávateľ neposkytuje preddavky. Cena za predmet zákazky bude uhradená z vlastných zdrojov, postupne za skutočne zrealizované práce, na základe mesačných faktúr a záverečnej faktúry. Splatnosť faktúr sa požaduje 30 dní. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 18.01.201311:00
Dátum otvárania ponúk: 13.02.2013 13:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 28.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com