Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Nadstavba MŠ Jaslovské Bohunice (ID:24955)

Evidenčné číslo: 14828 - MSP
Druh zakázky: Stavebné práce
Miesto plnenia: obec Jaslovské Bohunice
Stručný opis VZ: Účelom stavby „Nadstavba MŠ Jaslovské Bohunice“ je zvýšenie kapacity MŠ, zvýšenie stavebno-technickej kvality objektu, zvýšenie estetického účinku objektu. Zahŕňa v sebe zvýšenie kapacity nadstavbou o dve triedy, vybudovanie vstupného priestoru do objektu, využitie suterénnych priestorov. Do stavebných úprav objektu materskej školy je zahrnutá: nadstavba jedného podlažia objektu, vybudovanie schodiska a vstupného priestoru materskej školy; rekonštrukcia priestorov v suteréne objektu, zastrešenie terás, servisný výťah, zateplenie objektu.
CPV kód hlavného predmetu: 45000000-7 Stavebné práce
Predpokladaná hodnota VZ: 726 000,0000 EUR
Lehota na predkladanie ponuk: Začatie 02.05.2013
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 25.01.201312:00
Dátum uverejnenia: 10.12.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: Ukončenie 19.08.2013
Požadované zábezpeky a záruky: Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. Zábezpeka je stanovená vo výške 20000,- eur (slovom: dvadsaťtisíc eur). Zhotoviteľ je povinný pred podpisom zmluvy o dielo zložiť finančnú zábezpeku na plnenie diela vo výške 10 % z ceny diela uvedenej v bode 5.2 tejto Zmluvy o dielo ako inštitút zábezpeky na zhotovenie diela a jeho dokončenie, na jeho kvalitu, včasnosť a dodržanie ostatných zmluvných podmienok vrátane ceny. Uvedenú zábezpeku bude objednávateľ môcť použiť na hradenie nedorobkov, vád, penále podľa tejto zmluvy, ako aj na prípadné dokončenie diela. V prípade riadneho ukončenia diela sa zábezpeka na plnenie diela vo výške 5 % z ceny diela uvedenej v bode 5.2 tejto Zmluvy o dielo vráti zhotoviteľovi do dvoch mesiacov po odovzdaní diela, zostávajúcich 5 % zábezpeky na plnenie diela objednávateľ vráti zhotoviteľovi po ukončení termínu záručnej doby v súlade s bodom 10.4 tejto Zmluvy o dielo. V prípade nezloženia zhotoviteľom finančnej zábezpeky pred podpisom zmluvy o dielo ani po písomnej výzve od objednávateľa, si objednávateľ vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý po vyhodnotení ponúk bol vyhodnotený ako ďalší v poradí a splní povinnosť zloženia finančnej zábezpeky na plnenie diela v stanovenej výške pred podpisom zmluvy o dielo. Finančná zábezpeka môže byť zložená formou zloženia prostriedkov na účet objednávateľa, prípadne predložením bankovej záruky na plnenie diela.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z vlastných rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 07.01.2013
Dátum otvárania ponúk: 25.01.2013 16:30
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 10.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk