Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Modelovanie šírenia kontaminácie do podzemných vôd v Bratislavskom samosprávnom kraji (ID:24867)

Evidenčné číslo: 14656 - MUT
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra,Mlynská dolina 1,817 04 Bratislava
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je riešenie úlohy regionálneho geologického výskumu: „Modelovanie šírenia kontaminácie do podzemných vôd v Bratislavskom samosprávnom kraji“ vrátane dodania špeciálneho softvérového produktu na modelovanie šírenia znečistenia a dodania služieb v oblasti zostavovania databázy, kartografizácie výstupov potrebných pre riešenie tejto úlohy regionálneho geologického výskumu v rozsahu a štruktúre uvedenom v nasledujúcom detailnom opise predmetu zákazky. Predmet zákazky je súčasťou projektu: „Výskum zraniteľnosti podzemných vôd pre manažment trvalo udržateľného využívania podzemných vôd v BSK“ financovaného z Fondov EU (ďalej len „projekt“). Predmet zákazky pozostáva z nasledovných položiek: • Software č.1 - dodávka softvéru na implementáciu modifikovaného analytického advekčno-disperzného modelu transportu s duálnou pórovitosťou publikovaného v práci (F. Cornaton & P. Perrochet, 2001) a novších prácach , určeného na modelovanie šírenia sa kontaminácie do podzemných vôd a modelovanie zraniteľnosti podzemných vôd, úplne integrovaného do geografického informačného systému. • Externá štúdia - vypracovanie štúdie / Analýza a úprava algoritmu jednorozmerného advekčno-disperzného transportného modelu s duálnou pórovitosťou publikovaného v práci (F. Cornaton & P. Perrochet, 2001) a novších prácach, použitého v dodanom modelovacom softvéry. • Databáza geopriestorových údajov - vytvorenie a naplnenie databázy geopriestorových údajov relevantnými priestorovými a alfanumerickými údajmi potrebnými pre prevádzku programových súčastí modelovacieho softvéru. •Tvorba výstupov a ich integrácia v prostredí internetu - kalibrácia modelu a vytvorenie mapy zraniteľnosti podzemných vôd. Geografická priestorová analýza rizík vyplývajúcich zo stupňa zraniteľnosti podzemných vôd a existujúcej kontaminačnej záťaže na území BSK. Uloženie výstupov do geografickej databázy a do internetového portálu.
CPV kód hlavného predmetu: 48100000-9 Softvérový balík pre konkrétne odvetvie
Predpokladaná hodnota VZ: 380 221,0000 EUR
Druh postupu: Užšia súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 03.01.201312:00
Dátum uverejnenia: 05.12.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 6 mesiacoch (od zadania zákazky).
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka ponuky sa bude požadovať vo výške 18.000,00 (slovom osemnásťtisíc) EUR. Zábezpeku predložia iba vybratí záujemcovia z predkvalifikácie, ktorí následne predložia ponuku. Podrobné informácie o zložení zábezpeky budú uvedené v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: Operačný program Výskum a vývoj, prioritná os 4 Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji, opatrenie 4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji. ( kód ITMS: 26240220059) Úhrada faktúr sa bude uskutočňovať bezhotovostným platobným stykom a to výhradne prevodným príkazom v eurách. Splatnosť faktúr je 90 dní odo dňa ich doručenia verejnému obstarávateľovi, bez poskytnutia preddavkov. Vo faktúre je potrebné uvádzať číslo príslušnej zmluvy. Ak sa v priebehu zmluvného vzťahu medzi verejným obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom stane záujemca/uchádzač platiteľom DPH, navrhovaná celková zmluvná cena sa nezvýši o príslušnú DPH. Verejný obstarávateľ požaduje aby, v prípade zmeny ceny z dôvodu zvýšenia sadzby DPH (vzhľadom na sadzbu DPH platnú v čase predloženia ponuky/uzatvorenia zmluvy), takto vzniknutý rozdiel ponukovej/zmluvnej ceny znáša uchádzač.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 05.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk