Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Kráľovský Chlmec – kanalizácia a intenzifikácia ČOV (ID:25559)

Evidenčné číslo: 524 - MSP
Druh zakázky: Práce
Miesto plnenia: mesto Kráľovský Chlmec
Stručný opis VZ: Uskutočnenie prác na stavbe: Kráľovský Chlmec – kanalizácia a intenzifikácia ČOV podľa projektovej dokumentácie pre realizáciu. Miestom realizácie stavebných prác je mesto Kráľovský Chlmec. V meste Kráľovský Chlmec je vybudovaná delená kanalizácia. Stavba rieši dostavbu splaškovej kanalizácie v meste Kráľovský Chlmec. Splašková kanalizácia bude zaústená do jestvujúcej kanalizácie a následné odvedenie splaškových vôd jestvujúcim zberačom do ČOV Kráľovský Chlmec. Staveniskom kanalizácie budú miestne ulice, a to zelené pásy krajnice i spevnené časti miestnych komunikácií. Staveniskom kanalizácie sú vedené podzemné a nadzemné vedenia, a to: vodovod, plynovod, spojové káble, NN rozvod vzdušný, miestny rozhlas. Kanalizácia bude križovať uvedené podzemné vedenia a dôjde aj k súbehu s týmito vedeniami. Staveniskom navrhovanej intenzifikácie ČOV je areál jestvujúcej prečerpávacej stanice na sieti a areál jestvujúcej ČOV pre mesto Kráľovský Chlmec. V rámci areálu prečerpávacej stanice na sieti sa nebudú budovať žiadne nové objekty. Vykonajú sa stavebné úpravy iba na jestvujúcom objekte. V rámci predmetného areálu ČOV sa mimo potrubných rozvodov nebudú budovať žiadne nové objekty až na objekt homogenizačnej nádrže. V rámci navrhovanej intenzifikácie sa budú iba jednotlivé stavebné objekty prestavovať resp. adaptovať na nový účel.
CPV kód hlavného predmetu: 45232440-8 Stavebné práce na stavbe kanalizačných vedení
Predpokladaná hodnota VZ: 15 836 753,0000 EUR
Druh postupu: Otvorená.
Lehota na predkladanie ponuk: 27.02.201309:00
Dátum uverejnenia: 15.01.2013
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 18 mesiacoch (od zadania zákazky).
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka: 300 000 € na súťažnú ponuku
Podmienky financovania: Zákazka bude financovaná z kohézneho fondu, rozpočtu SR a vlastných zdrojov. Splatnosť faktúr 90 dní, preddavky sa neposkytujú.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 14.02.201310:00
Dátum otvárania ponúk: 27.02.2013 12:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 15.01.2013
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk