Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Košice-rekonštrukcia hate Vyšné Opátske (ID:25032)

Evidenčné číslo: 14986 - MUP
Druh zakázky: Stavebné práce
Miesto plnenia: Košice, mestská časť Nad jazerom - hať Vyšné Opátske , na rieke Hornád v rkm 135,100
Stručný opis VZ: Rieka Hornád preteká intravilánom mesta Košice v dĺžke cca 12 km a v rkm 135,100 je vybudovaná hať Vyšné Opátske. Predmetná vodná stavba bola vybudovaná za účelom zlepšenia vodohospodárskych pomerov v povodí. Hlavným účelom vodného diela je umožnenie odberu vody pre U.S. Steel, s.r.o. definitívnym odberným objektom cca 410 m nad haťou. Stavebné časti objektov sú primerané stavu vodohospodárskej stavby po takmer 50-ročnej prevádzke. U stavebných betónov sa prejavuje degradácia povrchu betónov a technologické zariadenia sú už značne opotrebované. Okrem údržby zatiaľ nebola vykonaná komplexná obnova zariadení, čo má za následok, že hradiace klapky sú skorodované a môžu sa stať neovládateľnými, následne tiež pri potrebe vyhradenia počas povodní môžu spôsobiť vybreženie Hornádu a zaplavenie priľahlého územia. Výsledkom projektovanej rekonštrukcie je zabezpečenie požadovanej kapacity hate počas povodňových stavov, čím sa zvýši a zabezpečí protipovodňová ochrana dotknutého územia o rozlohe 60 ha, kde spadá aj časť mesta Košice. Technologické zariadenia stavby sú silne skorodované a čiastočne nefunkčné. Regulovanie zvýšených prietokov je tak obmedzené. Počas povodňových prietokov môže dôjsť k vzniku nepredvídaných situácii pri samotnej manipulácii s technologickými zariadeniami, následkom čoho môže dôjsť k vybreženiu vody z koryta toku Hornád na jeho ľavú stranu, a tým ohroziť súkromný majetok obyvateľov aj majetok mesta. Rekonštrukciou predmetného diela predídeme týmto skutočnostiam.
CPV kód hlavného predmetu: 45240000-1 Výstavba vodných diel
Predpokladaná hodnota VZ: 2 855 032,2500 EUR
Druh postupu: Užšia súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 08.01.201309:00
Dátum uverejnenia: 13.12.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 12 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Požadované zábezpeky a záruky: Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške 140 000,- EUR (podrobne uvedené v súťažných podkladoch)
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa a spolufinancovaný z finančných prostriedkov pridelených verejnému obstarávateľovi z fondov EÚ v zmysle platných predpisov, 2410000 OP Životné prostredie, Prioritná os 2 Ochrana pred povodňami, opatrenie 2.1 Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami, kód výzvy OPŽP-PO2-09-1, názov projektu Košice - Rekonštrukcia hate Vyšné Opátske. Finančné plnenie zmluvnej ceny sa bude realizovať v EUR pričom lehota splatnosti faktúr bude minimálne 90 dní. Podmienky financovania a platobné dojednania budú podrobne uvedené v súťažných podkladoch.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 13.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com