Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Komplexné riešenie odpadového hospodárstva v Obci Kláštor pod Znievom. (ID:24912)

Evidenčné číslo: 14758 - MSS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: Obec Kláštor pod Znievom, katastrálne územie.
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexného riešenia odpadového hospodárstva v katastrálnom území obce Kláštor pod Znievom. Služby v oblasti zberu, prepravy, likvidácie a zhodnocovania komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu a vyseparovaných zložiek (sklo, plasty, VKM, kovy, biologický odpad, nebezpečné odpady kategórie 20) v obci Kláštor pod Znievom s počtom obyvateľov 1545 a s cieľom riešiť problematiku zhodnocovania a zneškodňovania komunálneho odpadu a vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu v obci Kláštor pod Znievom. Predmetom zákazky je zber a preprava komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu a vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu vznikajúcich na území obce Kláštor pod Znievom za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade s platným zákonom o odpadoch a v súlade s VZN č.15/2008. Presné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti G súťažných podkladov. Zber a preprava triedených zložiek komunálneho odpadu bude vykonávaná podľa dohodnutého harmonogramu.
CPV kód hlavného predmetu: 90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Predpokladaná hodnota VZ: Od: 100 000,0000 Do: 120 000,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 07.01.201309:00
Dátum uverejnenia: 07.12.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 48 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Požadované zábezpeky a záruky: Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške 4.500,00 €. Bližšie informácie o zložení a uvoľnení zábezpeky sú uvedené v časti A bod 15 súťažných podkladov.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Obce Kláštor pod Znievom. Financovanie bude viazané na finančné prostriedky verejného obstarávateľa v bežnom roku. Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva o poskytovaní služieb predložená podľa § 261 ods. 2 a v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Verejný obstarávateľ preddavok neposkytuje. Financovanie bezhotovostným platobným stykom na základe faktúr, podľa skutočného množstva poskytnutej služby. Splatnosť faktúr 30 dní odo dňa jej doručenia.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 14.12.201214:00
Dátum otvárania ponúk: 07.01.2013 10:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 07.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk