Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Kanalizácia pre Obytnú zónu II. a kanalizácia s vodovodom pre Obytnú zónu III. v obci Rakovice (ID:24517)

Evidenčné číslo: 13957 - MSP
Druh zakázky: Stavebné práce.
Miesto plnenia: Obec Rakovice - katastrálne územie Rakovice
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je pripraviť pre výstavbu rodinných domov, v plánových obytných zónach II. a III. v k.ú. Rakovice, komunikácie a inžinierske siete. Ide o uskutočnenie stavebných prác súvisiacich s realizáciou kanalizácie pre Obytnú zónu II. a kanalizácie s vodovodom pre Obytnú zónu III v katastrálnom území obce Rakovice. Stavba pozostáva z nasledujúcich stavebných objektov: Rakovice – Obytná zóna II.: SO 04 – Splašková kanalizácia, SO 02 – Komunikácia; Rakovice – Obytná zóna III.: SO 04 - Kanalizácia, SO 02 – Komunikácia, SO 03 – Vodovod v zmysle projektovej dokumentácie
CPV kód hlavného predmetu: 45232400-6 Stavebné práce na stavbe kanalizácie
Predpokladaná hodnota VZ: 220 000,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 20.12.201210:00
Dátum uverejnenia: 20.11.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: 120
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka ponuky sa požaduje. Zábezpeka je stanovená vo výške 11 000,00 EUR. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov environmentálneho fondu vyčlenených na tento účel. Preddavok ani zálohová platba sa nebude poskytovať. Splatnosť faktúry je do 180 dní od jej doručenia objednávateľovi na adresu objednávateľa. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 30.11.2012
Dátum otvárania ponúk: 21.12.2012 10:30
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 20.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com