Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Integrovaný systém nakladania s odpadmi (ID:25699)

Evidenčné číslo: 988 - MUS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: Mestá Spišská Nová Ves, Krompachy, Spišské Vlachy, Gelnica, Spišské Podhradie a obce Arnutovce, Betlanovce, Danišovce, Harichovce, Hnilčík, Hnilec, Hrabušice, Chrasť nad Hornádom, Iliašovce, Jamník, Letanovce, Lieskovany, Markušovce, Matejovce nad Hornádom, Odorín, Poráč, Rudňany, Smižany, Spišské Tomášovce, Spišský Hrušov, Teplička nad Hornádom, Vítkovce, Bystrany, Hincovce, Kaľava, Kolinovce, Olcnava, Olšavka, Slatvina, Slovinky, Vojkovce, Helcmanovce, Henclová, Hrišovce, Kluknava, Margecany, Mníšek nad Hnilcom, Prakovce, Smolnícka Huta, Smolník, Nálepkovo, Stará Voda, Švedlár, Závadka, Baldovce, Beharovce, Buglovce, Domaňovce, Nemešany, Spišský Štvrtok, Granč Petrovce, Jánovce.
Stručný opis VZ: zber, preprava, triedenie, zneškodňovanie alebo zhodnocovanie odpadov zákonným spôsobom. Katalógové čísla odpadov: — 200139; 150102 (plasty) v predpokladanom objeme 275 ton za rok, — 150104 (obaly z kovu) v predpokladanom objeme 195 ton za rok, — 150105 (kompozitné obaly) v predpokladanom objeme 151 ton za rok, — 200301 (komunálny odpad) v predpokladanom objeme 580 ton za rok, — 200101; 150101 (papier, lepenka, obaly z papiera a lepenky) v predpokladanom objeme 1030 ton za rok, — 200102, 150107 (sklo a obaly zo skla) v predpokladanom objeme 1250 ton za rok, — 200201; 200108 (biologicky rozložiteľný odpad) v predpokladanom objeme 900 ton za rok, — 170904 (drobný stavebný odpad) v predpokladanom objeme 1000 ton za rok. Uvedené množstvá sú len predpokladané, už po vytriedení. Vychádzajú z údajov za rok 2011, resp. prvýchmesiacov roku 2012. Ich skutočné množstvo do budúcna nie je možné presne určiť, nakoľko producentomodpadu sú obyvatelia predmetných miest a obcí, a sú závislé od ich počtu, ich kúpnej sily a uvedomelostiprodukovať čo najmenšie množstvá odpadov, ktorá je v tomto regióne vzhľadom na zloženie obyvateľstvanevyspytateľná a nepredvídateľná. Pri papieri sa jedná o 2202 plastových vriec a 310 kontajnerov "BOBR" speriodicitou vývozu 4x za rok, pri plastoch, VKM a kovových obaloch sa jedná o 11441 plastových vriec a 345kontajnerov "BOBR" s periodicitou vývozu 15x za rok, a pri skle sa jedná o 4442 plastových vriec s periodicitouvývozu 7x za rok a pri kontajneroch "ZVON" 347 kusov s periodicitou vývozu 12x za rok. Okrem toho pri obciSmižany pri kontajneroch "BOBR" sa jedná pre plasty, VKM a kovové obaly o 17 kontajnerov s periodicitouvývozu 52x za rok, pri papieri 17 kontajnerov "BOBR" s periodicitou vývozu 26x za rok a pri skle 17 kontajnerov"ZVON" s periodicitou vývozu 12x za rok. Pri meste Spišská Nová Ves pri kontajneroch "BOBR" sa jedná preplasty, VKM a kovové obaly o 275 kontajnerov s periodicitou vývozu 52x za rok, pri papieri 273 kontajnerovBOBR s periodicitou vývozu 26x za rok a pri skle 293 kontajnerov "ZVON" s periodicitou vývozu 12x za rok.Uvedené údaje sú predpokladané, a vychádzajú z doterajšieho množstva odpadov. Podrobnejšie údaje budúuvedené v súťažných podkladoch. Vyššie uvedené činnosti bude poskytovateľ vykonávať prostredníctvom zapožičanej techniky a zariadení odverejného obstarávateľa, ktorými sú: — zberové vozidlo s rotačným lisovaním 6x2, 22m3 – MAN TGS typ L.2007.46.003, nadstavba FAUN 2 ks, — vozidlo s hákovým nakladačom MAN TGL typ L.2007.46.011 nadstavba KURTA 1 ks, — veľkoobjemové kontajnery s hákovým nakladaním 3,5 m³ 10 ks, — veľkoobjemové kontajnery s hákovým nakladaním 15,5 m³ 6 ks, — veľkoobjemové kontajnery s hákovým nakladaním 20,5 m³ 11 ks, — malé nákladné vozidlo – Citroen Jumper 35 L3H3 1 ks, — mobilný štiepkovač BC 450 PLUS L 40 1 ks, — univerzálny nakladač KRAMER 350 1 ks, — pásový magnetický separátor 1 ks, — dopravník s násypkou 1 ks, — prepichovačka fliaš 1 ks, — manipulačná plošina na obsluhu prepichovačky – 1 ks, — mobilné váhy 2 ks, — zelené zvony na zber skla 1,3 m³ - 275 ks, — zberné nádoby 1100l na zber papiera, plastov, BRO - 818 ks papierové vrecka 12l (tie bude prevádzkovateľroznášať) – 211 432 ks, — plastová nádoba 10l - 4 066 ks plastové vrecia na odpad 120 l - žlté, modré, zelene (tie bude prevádzkovateľroznášať) – 906 136 ks, — zberné bio nádoby 240 l na BRO - 1653 ks big bags – 560 ks, — špeciálna nádoba na separovaný odpad – 3 ks. Predmetom zákazky je teda aj prevádzka, uskladnenie/parkovanie, údržba, drobné opravy, pozáručné opravy, zabezpečenie záručných opráv a rozvoz. Uskladnenie/parkovanie sapožaduje na spevnených plochách napr. betón, asfalt a pod., čiže také, ktoré bežne zamedzuje úniku ropnýchlátok do podložia (spevnenie napr. len kamenivom nie je prípustné, nakoľko umožňuje únik ropných látok do podložia),v oplotených priestoroch strážených bezpečnostnou službou, alebo prostredníctvom elektronickýchzabezpečovacích prostriedkov a to počas 24 hodín denne, 365 dní v roku počas celého trvania zmluvy. Okrem toho sa požaduje uskladneniezberových vozidiel, mobilného štiepkovača, univerzálneho nakladača v uzavretých uzamykateľných suchýchstavebných priestoroch (tzv. garáž) a to počas celého trvania zmluvy. Prevádzka týchto strojov a zariadení bude vykonávanáprostredníctvom poskytovateľom novovytvorených troch pracovných miest na plný pracovný úväzok (preobčanov, ktorý patria do skupiny – znevýhodnení občania, ide o ženy) a prostredníctvom personálu poskytovateľa. Nakoľko vyššieuvedená technika a zariadenia nie sú dostatočne kapacitne dostačujúce na zber, prepravu, triedenie azhodnotenie/zneškodnenie zákonným spôsobom, zvyšná technika a zariadenia nevyhnutné na pokrytie všetkých obcí a miest budetechnika poskytovateľa. Počas trvania zmluvy nebude môcť byť prenajatá technika alebo zariadenia používanéna iné účely, alebo v iných obciach alebo mestách. Táto podmienka vychádza z podmienky za ktorej boli verejnémuobstarávateľovi poskytnuté dotačné prostriedky na jej zakúpenie. Poskytovateľ si na prenajatú techniku nebudemôcť uplatňovať odpisy. Táto bude po celý čas majetkom verejného obstarávateľa. Zákonné a havarijné poistenie motorovýchvozidiel bude znášať verejný obstarávateľ. Predmetom zákazky je aj uskladnenie 906 136 ks plastových vriecna jednotlivé komodity v uzavretých uzamykateľných chránených priestoroch, ktoré bude poskytovateľ priebežne rozvážať vrámci zberu vyseparovaných zložiek odpadu do domácností. Tri novovytvorené pracovné miesta musia byť naplný pracovný úväzok a musia byť zamestnané ženy. Táto podmienka vychádza z podmienky za ktorej boli verejnémuobstarávateľovi poskytnuté dotačné prostriedky na jej zakúpenie. Okrem toho v obciach Gelnica, Matejovce nad Hornádom, Helcmanovce, Margecany, Prakovce, GrančPetrovce, Spišské Podhradie bude poskytovateľ vykonávať zber, prepravu, triedenie a zhodnotenie/ zneškodnenie zákonným spôsobom odpady prostredníctvom vlastnej techniky alebo zariadení. Nebude môcť počas prvých piatich rokov využiťprenajatú techniku alebo zariadenia od verejného obstarávateľa. Neskôr je možné aj prostredníctvomzapožičanej techniky a zariadení, ktorá je predmetom tejto zákazky. Táto podmienka vychádza z podmienky zaktorej boli verejnému obstarávateľovi poskytnuté dotačné prostriedky na jej zakúpenie. Pri zvyšných mestách aobciach prostredníctvom prenajatej techniky a zariadení a prostredníctvom techniky a zariadení poskytovateľa.
CPV kód hlavného predmetu: 90511000-2 Služby na zber odpadu
Predpokladaná hodnota VZ: Od: 1 992 560,0000 Do: 2 068 560,0000 EUR
Druh postupu: Užšia súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 18.02.201310:00
Dátum uverejnenia: 22.01.2013
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 180 mesiacoch (od zadania zákazky)
Požadované zábezpeky a záruky: 33.000 €. Podrobnejší popis bude uvedený v súťažných podkladoch
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka.
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 22.01.2013
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk