Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

GREEN STOCK - NOVOSTAVBA. (ID:25625)

Evidenčné číslo: 720 - MSP
Druh zakázky: Stavebné práce
Miesto plnenia: obec Buzica, parc. č.: 557/14 pre časť č.1 a časť č.2 predmetu zákazky. Podrobnejšie miesto realizácie stavebných prác pre časť č.1 predmetu zákazky a miesto dodania tovaru pre časť č.2 predmetu zákazky je podrobne určené v realizačnej PD.
Stručný opis VZ: Názov predmetu zákazky: „GREEN STOCK - NOVOSTAVBA“, ktorá je vyhlásená vo VVO ako stavebné práce, nakoľko tieto sú prevládajúce čo do rozsahu a výšky predpokladanej hodnoty zákazky (ďalej len „PHZ“), pozostáva z jednotlivých častí predmetu zákazky: časť č.1 predmetu zákazky: - názov: "GREEN STOCK – NOVOSTAVBA" - časť č.1: Realizácia stavebného diela. Jedná sa o stavebnú časť – stavebné práce na jednotlivých stavebných objektoch podľa PD a výkazu výmer - Rozpočtu. Súčasťou stavebného diela bude v hale 1 lodi B zabudovaný do stavebnej časti elektrický mostový žeriav 2.2. Jednotlivé haly sú stavebne konštruované na montáž žeriavov, ktoré sa postupne budú v ďalšom období obstarávať. Predmetom tejto časti ponuky a zákazky je uskutočnenie stavebných prác stavebného diela: „GREEN STOCK – NOVOSTAVBA“, ktoré zahŕňa nasledovné stavebné objekty podľa objektovej sústavy z PD: A.STAVEBNÉ OBJEKTY SO-01 HALA č.1 SO-02 HALA č.2 SO-10 OPLOTENIE SO-14 ŽUMPA SO-15 AKUMULAČNÁ NÁDRŽ AN 20 B.INŽINIERSKE SIETE SO-04 POŽIARNY VODOVOD SO-04.1 VODOVODNÁ PRÍPOJKA SO-05 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA SO-05.1 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA SO-13 PLYNOVÁ PRÍPOJKA C.ELEKTROINŠTALÁCIA SO-06 NN PRÍPOJKA SO-07 HALA č.1 /vnútorné silnoprúdové rozvody, EL. osvetlenie/ SO-08 HALA č.2 /vnútorné silnoprúdové rozvody, EL. osvetlenie/ D.DOPRAVA SO-11 RIEŠENIE DOPRAVY A SPEVNENÝCH PLÔCH DOPRAVNÉ ZNAČENIE E.TERÉNNE ÚPRAVY SO-12 TERÉNNE ÚPRAVY A PRISTUPOVÉ KOMUNIKÁCIE SO-12.1 SADOVÉ ÚPRAVY F.POŽIARNA OCHRANA G.ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE SO-01 HALA č.1 - INKUBÁTOR Podrobné a smerodajné údaje sú uvedené v realizačnej PD a výkaze výmer (súčasť prílohy č.1 súťažných podkladov). časť č.2 predmetu zákazky: - názov: "GREEN STOCK – NOVOSTAVBA" - časť č.2: Dodávka a montáž žeriavu. Jedná sa o elektrický mostový žeriav s označením 2.2 predpísaných parametrov, ktorý bude zabudovaný do haly 1 lode B, no je technicky oddeliteľný od stavebnej časti stavebného diela a je vyrábaný a dodávaný špecializovanými strojárenskými firmami, ktoré nemajú nič spoločné a súvisiace so stavebnými firmami (potencionálnymi uchádzačmi) pre časť č.1 predmetu zákazky. Predmetom tejto časti ponuky a zákazky je dodávka elektrického mostového žeriavu predpísaných parametrov, ktorý bude zabudovaný do haly 1 lode B, no je technicky oddeliteľný od stavebnej časti stavebného diela "GREEN STOCK – NOVOSTAVBA" a je vyrábaný a dodávaný špecializovanými strojárenskými firmami. Podrobnejšie informácie sú uvedené v realizačnej PD – časti H. TECHNOLOGICKÝ PROJEKT a v prílohe č.5 súťažných podkladov. Ďalšie žeriavy v jednotlivých halách sa momentálne nebudú obstarávať. Rozsah: - žeriav 2.2: nosnosť 20,0 t; dráha 60 m; hala 1 loď B. Množstvo 1 ks. Vzhľadom na vyššie uvedené a na základe určenia predpokladanej hodnoty zákazky, pristúpil obstarávateľ na spoločné podlimitné verejné obstarávanie predmetu zákazky, ale s možnosťou predloženia ponúk na časti.
CPV kód hlavného predmetu: 45213260-3 Stavebné práce na obchodných skladoch
Predpokladaná hodnota VZ: 1 750 000,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 26.02.201309:00
Dátum uverejnenia: 17.01.2013
Rozdelenie VZ na časti: ÁNO
Lehoty uskutočnenia: v 12 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka ponuky pre časť č.1 predmetu zákazky sa vyžaduje, pre časť č.2 predmetu zákazky sa nevyžaduje. Zábezpeka je stanovená vo výške 80.000,- €, slovom: osemdesiattisíc EUR. Zábezpeka sa požaduje v stanovenej výške pre predkladanú ponuku časti č.1 predmetu zákazky.Podrobnejšie podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch. Záručná doba pre časť č.1 predmetu zákazky sa stanovuje na 60 mesiacov odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia diela od Zhotoviteľa Objednávateľom. Táto záručná doba neplatí pre tie časti a zariadenia diela, na ktoré výrobca poskytuje inú záručnú dobu (stroje, zariadenia), tu platí záručná doba 24 mesiacov odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia diela od Zhotoviteľa Objednávateľom. Záručná doba pre časť č.2 predmetu zákazky sa stanovuje na 24 mesiacov odo dňa odovzdania celého predmetu kúpy (okrem častí podliehajúcich opotrebovaniu) dodaný Predávajúcim Kupujúcemu.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude spolufinancovaný z prostriedkov občianskeho združenia; štátneho rozpočtu SR; z NFP schváleného projektu "Podnikateľské centrá s podporou inkubátorových a logistických služieb na prihraničnom území HUSK / Inkubátorházak és logisztikai szolgáltatások támogatásával létrehozott vállalkozói központok a HUSK határmenti régió területén”. Skrátený názov (akronym) projektu: BUSINESS + LOGISTICS; kód projektu: HUSK/1101/1.1.1/0068, zo štrukturálnych fondov EÚ, z Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013. Identifikačné číslo opatrenia: HUSK/1101/1.1.1. Financovanie a platobné dojednania sú podrobne uvedené v prílohách č.3 a č.4 súťažných podkladov.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 08.02.201314:00
Dátum otvárania ponúk: 26.02.2013 10:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 17.01.2013
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com