Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Generel nemotorovej dopravy na území Nitrianskeho kraja (ID:35627)

Evidenčné číslo: 997 - WYS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: Nitriansky samosprávny kraj, Odbor strategických činností, Rázusova 2/A, pracovisko Kupecká 3, 949 01 Nitra
Stručný opis VZ: Vypracovanie generelu dopravy ako územnoplánovacieho podkladu v zmysle §5 zákona č.50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Požadovaná štruktúra dokumentu : 1) Zadanie a) určenie účelu územného generelu, b) určenie hlavných cieľov spracovania územného generelu, c) požiadavky vyplývajúce z územnoplánovacej dokumentácie, d) vymedzenie riešeného územia, e) požiadavky na obsah územného generelu, f) požiadavky na rozsah a spôsob spracovania textovej a grafickej časti 2) Analytická časť a) analýza, posúdenie a zhodnotenie súčasného stavu nemotorovej dopravy v kraji b) predpoklady rozvoja nemotorovej dopravy v riešenom území 3) Návrhová časť a) návrh riešenia b) vyhodnotenie ekonomických dôsledkov a dôsledkov prognózneho rozvoja na životné prostredie c) trendy a odporúčania na ďalší rozvoj d) grafická časť Cieľom zákazky je vytvorenie územnoplánovacieho podkladu - generelu nemotorovej dopravy na území Nitrianskeho kraja, ktorý bude komplexným nástrojom pre koordinované riadenie územného rozvoja nemotorovej dopravy a ktorý posúdi územie Nitrianskeho kraja z hľadiska možností rozvoja cyklotrás a turistických chodníkov. V dokumente budú vyšpecifikované lokality s možnosťami cykloturistiky a turistických chodníkov. Zároveň budú medzi dostupnými lokalitami navrhnuté efektívne prepojenia. Rozsah riešeného územia je určený administratívnou hranicou Nitrianskeho samosprávneho kraja.
CPV kód hlavného predmetu: 75112100-5 Projekty rozvoja verejnej správy
Predpokladaná hodnota VZ: 79 166,6700 EUR
Lehota na predkladanie ponuk: 07.02.201409:00
Dátum uverejnenia: 18.01.2014
Lehoty uskutočnenia: v 13 mesiacoch (od zadania zákazky)
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 07.02.2014.09:00
Dátum otvárania ponúk: 07.02.2014 . 11:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 18.01.2014
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com