Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Generálna oprava monoblokovej kremačnej pece (ID:25296)

Evidenčné číslo: 15580 - MSS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: Dodávka tovarov a poskytnutie služieb pre predmet zákazky bude Krematórium Bratislava. Dodanie podľa DDP – INCOTERMS 2010
Stručný opis VZ: Generálna oprava monoblokovej kremačnej pece. Monobloková kremačná pec C 411 je výrobok českej firmy podľa francúzskej licencie, pričom každá jedna kremačná technológia sa stavia ako jedinečný originál s prihliadnutím na možnosti budovy a samotné potreby kremačnej technológie. Predpokladaný rozsah poskytnutých služieb: 1) kompletná generálna oprava kremačnej pece, vrátane odstránenia a znovu postavenia žiaroviska pece zo žiaruvzdorných atestovaných materiálov vyrobených na mieru ( stavebné kocky zo žiaruvzdorného šamotu a betónu ), v celkovej váhe cca 14.000 kg 2) Výmena 6 kusov regulačných hradítok v komínovej sústave dymovodu kremačnej pece, vrátane 6 kusov ovládacích servo pohonov a riadiacej elektroniky + dodávka a odladenie príslušného ovládacieho software kompatibilného s celkovým riadením kremačnej pece a príslušenstva. 3) Komplexná oprava rekuperácie kremačnej pece vrátane vyregulovania celého systému. Dosiahnutie optimálneho režimu vykurovania a prípravy TUV odpadovým teplom z kremačnej pece vo väzbe na ovládací a regulačný systém autogénnych regulátorov kotolne a 5 plynových kotlov. 4) Výmena dvoch kusov nerezových dvier kremačnej pece a izolácia. 5) Iné opravy a výmena súčiastok, resp. technologických celkov podľa zistenia z generálnej opravy kremačnej pece. V cene musia byť zahrnuté všetky náklady na zhotovenie predmetu diela t. j. práca, služby, materiál, dopravné náklady, skladné, atesty, vrátane všetkých ďalších dokladov, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a vykonanie predmetu zmluvy, tak aby dielo bolo pripravené na protokolárne odovzdanie a užívania schopné. Podrobnejšie v súťažných podkladoch.
CPV kód hlavného predmetu: 51135000-7 Inštalácia pecí
Predpokladaná hodnota VZ: 120 000,0000 EUR
Lehota na predkladanie ponuk: Začatie 15.02.2013
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 22.01.201314:00
Dátum uverejnenia: 21.12.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: Ukončenie 31.12.2013
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 2 000 EUR alebo ekvivalent v inej mene v súlade s § 36 zákona o verejnom obstarávaní. Podrobne bude uvedené v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Úhrada za predmet zákazky sa uskutoční v eurách bezhotovostným platobným stykom na základe vystavenej a doručenej faktúry s lehotou splatnosti do 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry na adresu verejného obstarávateľa. 5% z ceny diela bez DPH je zádržné, ktoré je objednávateľ oprávnený zadržať za účelom zabezpečenia záväzku zhotoviteľa na riadne a včasné plnenie predmetu tejto zmluvy.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 14.01.201314:00
Dátum otvárania ponúk: 23.01.2013 10:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 21.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com