Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Doplnenie a kompletizácia infúznej techniky pre pracoviská Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice. (ID:24261)

Evidenčné číslo: 13511 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: a) Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, 1. Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, Tr. SNP č. 1, 040 11 Košice, Slovenská republika (infúzna pumpa 12 ks + lineárny dávkovač 12 ks), b) Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Rastislavova 43, 041 90 Košice, Slovenská republika (infúzna pumpa 8 ks + lineárny dávkovač 12 ks), c) Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, I. Chirurgická klinika - JIS, Tr. SNP č. 1, 040 11 Košice, Slovenská republika (infúzna pumpa 4 ks + lineárny dávkovač 4 ks), d) Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, II. Chirurgická klinika - JIS, Rastislavova 43, 041 90 Košice, Slovenská republika (infúzna pumpa 4 ks + lineárny dávkovač 4 ks), e) Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Klinika úrazovej chirurgie, Rastislavova 43, 041 90 Košice, Slovenská republika (infúzna pumpa 2 ks + lineárny dávkovač 6 ks).
Stručný opis VZ: Doplnenie a kompletizácia infúznej techniky pre pracoviská Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice, v členení: a) infúzne pumpy: 30 ks, b) lineárne dávkovače: 38 ks. Vzhľadom na značný textový rozsah sú minimálne technické a funkčné požiadavky na predmet zákazky definované v súťažných podkladoch. Jedná sa o doplnenie a kompletizáciu existujúceho používaného systému infúznej techniky typu B. Braun Space. Vzhľadom na to, že sa jedná o modulárny systém prístrojov, kvôli zachovaniu funkčnosti sa vyžaduje kompatibilita s existujúcim systémom Space, ktorého je Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice vlastníkom. Súvisiace služby: - dodanie na miesto určenia, - montáž a inštalácia vybavenia a zariadenia, - uvedenie vybavenia a zariadenia do prevádzky, - odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného vybavenia, zariadenia, zaškolenie zamestnancov užívateľa na obsluhu dodaného zariadenia. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie ponuky na dodávku nového, nie repasovaného vybavenia, zariadenia.
CPV kód hlavného predmetu: 33194100-7 Prístroje a nástroje na infúziu
Predpokladaná hodnota VZ: 144 690,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 10.12.201210:00
Dátum uverejnenia: 12.11.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: 42
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka je stanovená vo výške 2 000,- EUR (slovom: dvetisíc EUR). Podmienky zloženia a uvoľnenia zábezpeky budú uvedené v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný: z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa, na základe vystavenej a doručenej faktúry verejnému obstarávateľovi po dodaní predmetu zákazky. Faktúra musí mať všetky náležitosti podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, jej prílohou musí byť dodací list a prehľad poskytnutých služieb, ktoré musia byť potvrdené oprávneným zamestnancom verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ bude uhrádzať zmluvnú cenu za predmet zákazky podľa podmienok uvedených v návrhu Kúpnej zmluvy.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 26.11.201214:30
Dátum otvárania ponúk: 10.12.2012 13:30
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 12.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com