Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Dokument starostlivosti o dreviny - I.etapa (ID:24792)

Evidenčné číslo: 14519 - WYS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: Mesto Nitra
Stručný opis VZ: Mesto Nitra v súlade so zákonom 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny obstaráva I. etapu koncepčného materiálu – Dokumentu starostlivosti o dreviny pre územie Mesta Nitry – časti Centrálnej mestskej zóny a Mestského parku na Sihoti v zmysle nasledujúcich podmienok uchádzač vypracuje: 1. Jednotková položka = drevina stromového vzrastu 1ks – obsah položky • Geodetické zameranie dreviny • Inventarizácia rastlín (napr. metodika podľa Machovca) • Zhodnotenie zdravotného stavu a perspektívy na stanovišti / napr.Juhásová, Pejchal/ • Návrh zásad starostlivosti o drevinu a odporúčané pestovateľské zásahy na drevine • Návrh a odporučenie na výber vhodného rastlinného materiálu /druhového zloženia/ pre výsadby v lokalite • Zhodnotenie statických pomerov a druhového zloženia stromov situovaných v blízkosti frekventovaných lokalít /detské ihriská, komunikácie a pod./ a návrh zásahov za účelom zvýšenia bezpečnosti 2 Forma spracovania : •Výstupy spracované v GIS – geografickom informačnom systéme, vo forme samostatných *.shp vrstiev s prepojenou databázou údajov z bodu 1.1 tak, aby bolo možné údaje priebežne aktualizovať.• Materiál bude spracovaný v digitálnej forme na CD nosiči.
CPV kód hlavného predmetu: 71000000-8 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby
Predpokladaná hodnota VZ: 16 667,0000 EUR
Lehota na predkladanie ponuk: 14.01.201312:00
Dátum uverejnenia: 30.11.2012
Lehoty uskutočnenia: v 7 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 07.12.201212:00
Dátum otvárania ponúk: 15.01.2013 09:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 30.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com