Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Dodávka zemného plynu pre merané odberné miesta ZSSK, vrátane jeho prepravy, distribúcie (ID:32614)

Evidenčné číslo: 13904 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava resp. ich odberné miesta v pôsobnosti celej SR. Zoznam odberných miest je uvedený v časti B.3. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov ( na str.29)
Stručný opis VZ: Dodávka zemného plynu pre merané odberné miesta ZSSK, vrátane jeho prepravy, distribúcie a prevzatia zodpovednosti za odchýlky, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete pre zmluvné obdobie za každé odberné miesto.
CPV kód hlavného predmetu: 09123000-7 Zemný plyn
Predpokladaná hodnota VZ: 2 200 000,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 23.09.201310:00
Dátum uverejnenia: 09.08.2013
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 24 mesiacoch (od zadania zákazky).
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka ponúk sa vyžaduje. Uchádzač zloží zábezpeku vo výške 60 000,00 €. Spôsoby zloženia zábezpeky ponuky: 1. poskytnutím bankovej záruky za uchádzača alebo 2. zložením finančných prostriedkov na bankový účet obstarávateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky. Podrobné pokyny pre zloženie zábezpeky, alebo bankovej záruky sú uvedené v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: 1. Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov obstarávateľa. 2. Pri strednom odbere a veľkom odbere bude uchádzač bezodplatne vykonávať odpočet spotreby plynu 1x mesačne a až na základe spotrebovaného plynu sa vystaví a uhradí faktúra. 3. Preddavky ani zálohové platby obstarávateľ nebude poskytovať. 4. Vlastná platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku, po fyzickom dodaní predmetu zákazky do miesta dodania, na základe uzavretej realizačnej zmluvy.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 21.08.2013
Dátum otvárania ponúk: 24.09.2013. 10:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 09.08.2013
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk