Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Dodávka elektrickej energie a zemného plynu pre Nemocnicu sv. Michala (ID:23900)

Evidenčné číslo: 12875 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Nemocnica svätého Michala a.s., Cesta na Červený most 1, Lazaretská 14, Fraňa Kráľa 10 – 2, Fraňa Kráľa 10 – 1, Fraňa Kráľa 8 – 14, 811 08 Bratislava, Slovenská republika.
Stručný opis VZ: Dodávka VN a NN – silovej elektrickej energie s prevzatím záruky za odchýlku bez distribučnej zložky pre objekty Nemocnice svätého Michala, a.s. v jednotarife Dodávka zemného plynu s prevzatím záruky za odchýlku bez distribučnej zložky pre objekty Nemocnice svätého Michala, a.s.
CPV kód hlavného predmetu: 09310000-5 Elektrická energia
Predpokladaná hodnota VZ: 520 000,0000 EUR
Druh postupu: Otvorená.
Lehota na predkladanie ponuk: 06.12.201211:00
Dátum uverejnenia: 29.10.2012
Rozdelenie VZ na časti: ÁNO
Lehoty uskutočnenia: v 24 mesiacoch (od zadania zákazky).
Požadované zábezpeky a záruky: 1.1 Zábezpeka ponúk sa vyžaduje. 1.2 Zábezpeka je stanovená vo výške 20.000,- eur (slovom: dvadsaťtisíc eur). 1.3 Zábezpeku je možné zložiť poskytnutím bankovej záruky za uchádzača alebo zložením finančných prostriedkov uchádzačom na účet verejného obstarávateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky. 1.4 V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk, zábezpeka ponúk naďalej zabezpečuje viazanosť ponúk uchádzačov až do uplynutia takto primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk. V prípade zloženia zábezpeky formou poskytnutia bankovej záruky za uchádzača, je uchádzač povinný v prípade obmedzenej platnosti túto platnosť predĺžiť v súlade s predĺženou lehotou viazanosti. 1.5 Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač odstúpi od svojej ponuky po uplynutí lehoty na predloženie ponúk počas plynutia lehoty viazanosti ponúk. 2. Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača: 2.1 Poskytnutie bankovej záruky, sa riadi ustanoveniami § 313 až § 322 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Záručná listina môže byť vystavená bankou alebo pobočkou zahraničnej banky (ďalej len „banka“). 2.2 Zo záručnej listiny vystavenej bankou musí vyplývať, že:  banka uspokojí veriteľa (verejného obstarávateľa podľa bodu 1 časti A. Pokyny pre vypracovanie ponuky) za dlžníka (uchádzača) v prípade prepadnutia jeho zábezpeky ponuky v prospech verejného obstarávateľa,  banková záruka sa použije na úhradu zábezpeky ponuky,  banka sa zaväzuje zaplatiť vzniknutú pohľadávku do 7 dní po doručení výzvy verejného obstarávateľa na zaplatenie, na účet verejného obstarávateľa,  banková záruka nadobúda platnosť dňom jej vystavenia bankou a vzniká doručením záručnej listiny obstarávateľskej organizácii,  platnosť bankovej záruky končí uplynutím lehoty viazanosti ponúk, resp. predĺženej lehoty viazanosti ponúk. 2.3 Banková záruka zanikne:  plnením banky v rozsahu, v akom banka za uchádzača poskytla plnenie v prospech verejného obstarávateľa,  odvolaním bankovej záruky na základe písomnej žiadosti verejného obstarávateľa,  uplynutím doby platnosti, ak si obstarávateľ do uplynutia doby platnosti neuplatnil svoje nároky voči banke vyplývajúce z vystavenej záručnej listiny. 2.4 Záručná listina, v ktorej banka písomne vyhlási, že uspokojí verejného obstarávateľa za uchádzača do výšky finančných prostriedkov, ktoré obstarávateľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača, musí byť súčasťou ponuky. Ak bankovú záruku poskytne zahraničná banka, ktorá nemá pobočku na území Slovenskej republiky a záručná listina bude vyhotovená zahraničnou bankou v cudzom jazyku, musí byť takáto banková záruka zároveň doložená úradným prekladom do slovenského jazyka. 2.5 Ak v prípade zloženia zábezpeky uchádzačom formou poskytnutia bankovej záruky nebude záručná listina súčasťou ponuky, bude ponuka uchádzača z verejnej súťaže vylúčená. 2.6 Podmienky vrátenia zábezpeky ponuky pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk:  verejný obstarávateľ odvolá poskytnutú bankovú záruku za uchádzača v súlade s § 36 ods. 5 a 6 zákona č. 25/2006 Z. z. 2.7 Podmienky vrátenia zábezpeky ponuky po uzavretí zmluvy:  splatnosť poskytnutej bankovej záruky zanikne uplynutím lehoty, na ktorú bola vystavená, pokiaľ verejný obstarávateľ písomne neoznámi banke svoje nároky z bankovej záruky počas doby jej platnosti. 3. Zloženie finančných prostriedkov na bankový účet obstarávateľa: 3.1 Údaje pre zloženie finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa: Banka a číslo účtu: podľa bodu 1.1 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky, VS: číslo oznámenia vo Vestníku VO (prvých 5 čísel: príklad 12785-MST), ŠS: IČO uchádzača. 3.2 Finančné prostriedky musia byť pripísané na účte verejného obstarávateľa najneskôr v deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. 3.3 Ak finančné prostriedky nebudú pripísané na účte verejného obstarávateľa najneskôr v deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk bude uchádzač z verejnej súťaže vylúčený. 3.4 Doba platnosti zábezpeky ponuky poskytnutej zložením finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa trvá do uplynutia lehoty viazanosti ponúk, resp. do uplynutia primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk. 3.5 Podmienky vrátenia zábezpeky pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk:  verejný obstarávateľ vráti uchádzačovi zábezpeku v súlade s § 36 ods. 5 a 6 zákona č. 25/2006 Z. z.,  verejný obstarávateľ vystaví banke prevodný príkaz na prevod finančných prostriedkov, ktoré slúžili ako zábezpeka ponuky uchádzača, vrátane prislúchajúcich úrokov. 3.6 Podmienky vrátenia zábezpeky ponuky po uzavretí zmluvy  zábezpeka ponuky bude uchádzačovi uvoľnená najneskôr do 7 dní odo dňa uzavretia zmluvy  verejný obstarávateľ vystaví banke prevodný príkaz na prevod finančných prostriedkov, ktoré slúžili ako zábezpeka ponuky uchádzača, vrátane prislúchajúcich úrokov.
Podmienky financovania: 4.1 Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov verejného obstarávateľa.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 19.11.201214:30
Dátum otvárania ponúk: 06.12.2012 13:30
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 29.10.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk