Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

DODANIE ZBEROVEJ - SPRACOVATEĽSKEJ TECHNIKY A TECHNOLÓGIE PRE PROJEKT SPOLOČNE PRE PRÍRODU / KÖZÖSEN A TERMÉSZETÉRT (ID:25760)

Evidenčné číslo: 1120 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: NOVOVITAL, príspevková organizácia Mesta Nové Zámky, Bezručova 21, 940 66 Nové Zámky, Slovenská republika
Stručný opis VZ: 1.Časť B 001: 1 ks štiepkovač – štiepkovací stroj 2.Časť B 002: 1 ks sušiareň – sušiarenská linka 3.Časť B 003 1 ks briketovačka - briketovací lis 4.Časť B 004 a) 1 ks drvička – drviaca linka b) 1 ks peletovačka - peletovacia linka 5.Časť B 005 a) 2 ks motorové reťazové píly b) 3 sady osobné ochranné vybavenie - pomôcky 6.Časť B 006 a) 1ks špeciálne vozidlo s hákovým nosičom kontajnerov b) 1 ks kontajner typu ABROLL c) 1 ks univerzálny nakladač riadený sklzom, so základnou lopatou a kovanými paletizačnými vidlami d) 1 ks vozidlo s vysokozdvižnou plošinou Verejný obstarávateľ okrem dodania predmetu zákazky, resp. jeho časti požaduje aj montáž, inštaláciu, kompletné odskúšanie funkčnosti, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy a dodanie prevádzkových a servisných manuálov.
CPV kód hlavného predmetu: 43810000-4 Zariadenia na opracovanie dreva
Predpokladaná hodnota VZ: 253 700,0000 EUR
Druh postupu: Otvorená.
Lehota na predkladanie ponuk: 11.03.201310:00
Dátum uverejnenia: 24.01.2013
Rozdelenie VZ na časti: ÁNO
Lehoty uskutočnenia: v 120 dňoch (od zadania zákazky).
Požadované zábezpeky a záruky: 1. Verejný obstarávateľ stanovil lehotu viazanosti prijatých ponúk, ktorá končí dňom 31.07.2013 a požaduje, aby viazanosť ponuky na jednotlivé časti predmetu zákazky bola zabezpečená nasledovnými zábezpekami. a) V prípade predkladania ponuky na časť zákazky označenej B 001, t.j.: - 1 ks štiepkovač, tak požadovaná zábezpeka je vo výške 700 EUR (slovom: sedemsto euro) b) V prípade predkladania ponuky na časť zákazky označenej B 002, t.j.: - 1 ks sušiareň – sušiarenská linka, tak požadovaná zábezpeka je vo výške 2 000 EUR (slovom: dvetisíc euro) c) V prípade predkladania ponuky na časť zákazky označenej B 003, t.j.: - 1 ks briketovací lis, tak požadovaná zábezpeka je vo výške 700 EUR (slovom: sedemsto euro) d) V prípade predkladania ponuky na časť zákazky označenej B 004, t.j.: - 1 ks peletovacia linka - 1 ks drvička, tak požadovaná zábezpeka je vo výške 700 EUR (slovom: sedemsto euro) e) V prípade predkladania ponuky na časť zákazky označenej B 005, t.j.: - 2 ks motorové reťazové píly - 3 sady osobného ochranného vybavenia – pomôcok, tak požadovaná zábezpeka je vo výške 150 EUR (slovom: jednostopäťdesiat euro) f) V prípade predkladania ponuky na časť zákazky označenej B 006, t.j.: - 1 ks špeciálne vozidlo s hákovým nosičom kontajnerov - 1 ks kontajner typu ABROLL -1ks univerzálny nakladač riadený sklzom - 1 ks vozidlo s vysokozdvižnou plošinou, tak požadovaná zábezpeka je vo výške 7 000 EUR (slovom: sedemtisíc euro) Ak uchádzač bude predkladať ponuku na viac ako jednu časť, resp. na niekoľko častí predmetu zákazky, tak jej celková požadovaná viazanosť musí byť súčtom tých jednotlivých zábezpek, na ktoré uchádzač predkladá svoju ponuku. 2.Viazanosť ponuky do verejnej súťaže si môže uchádzač zabezpečiť zábezpekou nasledovne: a) Banka poskytne bankovú záruku za uchádzača. Banková záruka musí byť vystavená a potvrdená bankou tak, aby doba jej platnosti bola minimálne v lehote viazanosti ponúk, t.j. do 31.07.2013 vrátane. Banková záruka musí byť písomným vyhlásením banky v Záručnej listine (bez možnosti banky uplatniť námietky voči veriteľovi), v ktorej banka jednoznačne vyhlási, že uspokojí verejného obstarávateľa na jeho prvú výzvu a bez akýchkoľvek námietok do výšky ním požadovaných finančných prostriedkov, ktoré veriteľ – verejný obstarávateľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača. V prípade vzniku sporu ohľadom plnenia alebo výkladu bankovej záruky, spor na rozhodnutie bude riešiť príslušný súd v Slovenskej republike. Banková záruka musí byť súčasťou ponuky v originálnom rovnopise alebo v jej úradne overenej fotokópii. V prípade uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky predložená banková záruka v pôvodnom jazyku musí byť preložená do štátneho, t.j. slovenského jazyka okrem českého jazyka. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku. b) Zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa. Finančné prostriedky vo výške požadovanej zábezpeky musia byť pripísané na účte verejného obstarávateľa: číslo účtu: 174820172/0200 bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Nové Zámky variabilný symbol: totožný s DIČ uchádzača a to najneskôr v posledný deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Zloženie finančných prostriedkov bude uchádzačom preukázané v ponuke bankovým potvrdením o zložení finančných prostriedkov alebo predložením bankového prevodného príkazu, a to v oboch prípadoch v originálnom rovnopise alebo v jeho úradne overenej kópii. Ostatné podmienky súvisiace s uvoľnením alebo vrátením zábezpeky sa budú riadiť v intenciách § 36 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade, že predložená ponuka uchádzača nebude spĺňať uvedené požiadavky, bude táto vylúčená v zmysle § 42 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní . 3. Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk.
Podmienky financovania: 1. Financovanie predmetu zákazky, t.j. projektu "Spoločne pre prírodu" je prostredníctvom zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP) z Programu cezhraničnej spolupráce MR - SR 2007-2013, identifikačné číslo opatrenia HUSK/1101/2.1.1, spolufinancujúcim fondom je ERDF (Európsky fond regionálneho rozvoja). Na kontrolu použitia a vládny audit použitia finančných prostriedkov, na ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa na tento projekt (č. HUSK/1101/2.1.1./0189) vzťahuje režim upravený v právnych predpisoch Európskeho spoločenstva a Slovenskej republiky, najmä zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, zákon č. 431/2001 Z.z. o účtovníctve, zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), zákon č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákon č. 440/2000 Z.z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov a zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov. 2.Preddavok na plnenie zmluvy/zmlúv verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi, resp. úspešným uchádzačom neposkytne. 3. Faktúry vystavené dodávateľom/dodávateľmi budú splatné do 100 dní odo dňa ich doručenia verejnému obstarávateľovi, pričom za deň úhrady sa považuje deň odpisu z jeho účtu. Dodávateľ (úspešný uchádzač) môže príslušnú faktúru vystaviť ihneď potom, ako bude predmet kúpnej zmluvy zrealizovaný - dodaný do požadovaného miesta plnenia a bude mať od verejného obstarávateľa protokolárne potvrdené dodanie/prevzatie, uskutočnenú montáž, inštaláciu, odskúšanú funkčnosť, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy a dodanie prevádzkových a servisných manuálov.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 08.02.201311:00
Dátum otvárania ponúk: 11.03.2013 11:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 24.01.2013
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk