Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Dodanie tovaru potrebného pre: „Stavebné úpravy budovy ZŠ Mládežnícka Púchov“ (ID:24327)

Evidenčné číslo: 13612 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Miesto dodania predmetu zákazky – tovaru – všetkých jeho častí: Katastrálne územie Púchov, Základná škola Mládežnícka, Mládežníka ul. č. 1634, Púchov, pokiaľ nebude určené verejným obstarávateľom najneskôr deň pred dodaním predmetu zákazky alebo jeho časti inak (verejný obstarávateľ má právo jednostranne upraviť miesto dodania v okruhu do 30 km od pôvodného miesta dodania).
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je dodanie tovarov potrebných pre: „Stavebné úpravy budovy ZŠ Mládežnícka Púchov“ napr.: okien, dlažby, palubovej podlahy do telocvične základnej školy a ďalších tovarov a to v rozsahu a za podmienok uvedených v súťažných podkladoch. Predmet zákazky je rozdelený na tri časti: Časť 1 – „Dodanie okien a ich príslušenstva“ – ďalej v texte označovaná aj ako: „Časť 1“, Časť 2 – „Dodanie a montáž športovej palubovej podlahy“ – ďalej v texte označovaná aj ako: „Časť 2“ Časť 3 – „Dodanie stavebného, železiarskeho a iného materiálu“ – ďalej v texte označovaná aj ako: „Časť 3“ pričom uchádzač môže predložiť ponuku podľa svojho rozhodnutia na ktorúkoľvek časť/časti alebo aj súčasne na všetky tri časti. Nie je však prípustné rozdelenie jednotlivých časti na menšie celky (časti). T. z., ak sa uchádzač rozhodne predložiť ponuku na niektorú časť/časti alebo na všetky časti, musí predložiť ponuku na všetky tovary a s tým súvisiace prípadné služby uvedené v tejto časti. Podrobné vymedzenie jednotlivých častí predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 súťažných podkladov.
CPV kód hlavného predmetu: 44221000-5 Okná, dvere a súvisiace prvky
Predpokladaná hodnota VZ: Od: 144 000,0000 Hodnota/Do: 150 000,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 11.12.201212:00
Dátum uverejnenia: 13.11.2012
Rozdelenie VZ na časti: ÁNO
Lehoty uskutočnenia: 30
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka ponúk sa vyžaduje a to: a) pre časť 1 vo výške 1.000,- € (slovom jedentisíc 0/100 eur) b) pre časť 2 vo výške 1.000,- € (slovom jedentisíc 0/100 eur) c) pre časť 3 vo výške 1.000,- € (slovom jedentisíc 0/100 eur). T.z. uchádzač musí preukázať zábezpeku byť vo výške: - 1.000,- € ak ponuku predkladá len na časť 1 - 1.000,- € ak ponuku predkladá len na časť 2 - 1.000,- € ak ponuku predkladá len na časť 3 - 3.000,- € ak ponuku predkladá na všetky tri časti Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch. Záručná doba na časť 1 predmetu zákazky je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu kúpy kupujúcemu (t.z. verejnému obstarávateľovi). Záručná doba na časť 2 predmetu zákazky je 36 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu kúpy kupujúcemu (t.z. verejnému obstarávateľovi). Záručná doba na časť 3 predmetu zákazky je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu kúpy kupujúcemu (t.z. verejnému obstarávateľovi).
Podmienky financovania: Predmet zákazky, resp. jej jednotlivých častí bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy. Platby za predmet zákazky, resp. jej jednotlivé časti sa budú realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavených faktúr. Platobné podmienky pre Časť 1: Predávajúci (t.z. úspešný uchádzač) bude dodávaný tovar fakturovať až po riadnom a úplnom dodaní tejto časti predmetu obstarávania a to nasledovne: a) prvú faktúru vo výške 90% z ceny vystaví a doručí uchádzač verejnému obstarávateľovi do 15 dní po riadnom a úplnom dodaní tejto časti predmetu obstarávania. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne dodaných tovarov potvrdený oprávneným zástupcom kupujúceho (verejného obstarávateľa). Splatnosť tejto faktúry je 90 kalendárnych dní od jej doručenia verejnému obstarávateľovi. b) druhú faktúru vo výške 10% z ceny vystaví a doručí uchádzač verejnému obstarávateľovi do 15 dní po riadnom a úplnom dodaní tejto časti predmetu obstarávania. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne dodaných tovarov potvrdený oprávneným zástupcom kupujúceho (verejného obstarávateľa). Splatnosť tejto faktúry je 180 kalendárnych dní od jej doručenia verejnému obstarávateľovi. Platobné podmienky pre Časť 2: Predávajúci (t.z. úspešný uchádzač) bude dodávaný tovar fakturovať až po riadnom a úplnom dodaní tejto časti predmetu obstarávania a to nasledovne: a) prvú faktúru vo výške 90% z ceny vystaví a doručí uchádzač verejnému obstarávateľovi do 15 dní po riadnom a úplnom dodaní a montáži tejto časti predmetu obstarávania. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne dodaných tovarov a montáže potvrdený oprávneným zástupcom kupujúceho (verejného obstarávateľa). Splatnosť tejto faktúry je 90 kalendárnych dní od jej doručenia verejnému obstarávateľovi. b) druhú faktúru vo výške 10% z ceny vystaví a doručí uchádzač verejnému obstarávateľovi do 15 dní po riadnom a úplnom dodaní a montáži tejto časti predmetu obstarávania. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne dodaných tovarov a montáže potvrdený oprávneným zástupcom kupujúceho (verejného obstarávateľa). Splatnosť tejto faktúry je 180 kalendárnych dní od jej doručenia verejnému obstarávateľovi. Platobné podmienky pre Časť 3: Predávajúci (t.z. úspešný uchádzač) bude dodávaný tovar fakturovať až po riadnom a úplnom dodaní tejto časti predmetu obstarávania a to nasledovne: a) faktúru za položky č. 23, 31 a 43 – betón vystaví až po riadnom a úplnom dodaní týchto položiek a to na základe jednej faktúry, ktorú vystaví a doručí verejnému obstarávateľovi do 15 dní po riadnom a úplnom dodaní týchto položiek. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne dodaných tovarov potvrdený oprávneným zástupcom kupujúceho (verejného obstarávateľa). Splatnosť faktúry je 90 kalendárnych dní od jej doručenia verejnému obstarávateľovi. b) faktúru za všetok ostatný tovar, ktorý je predmetom tejto časti zákazky (t.z. s výnimkou betónu – t. z. položky č. 23, 31 a 43) vystaví až po riadnom a úplnom dodaní všetkého tohto tovaru a to na základe jednej faktúry, ktorú vystaví a doručí verejnému obstarávateľovi do 15 dní po riadnom a úplnom dodaní týchto položiek. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne dodaných tovarov potvrdený oprávneným zástupcom kupujúceho (verejného obstarávateľa). Splatnosť faktúry je 90 kalendárnych dní od jej doručenia verejnému obstarávateľovi.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 27.11.201214:00
Dátum otvárania ponúk: 11.12.2012 14:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 13.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com