Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Dodanie a montáž Nanoobrábacieho centra na výskum technológie pre rtg optiku (ID:25735)

Evidenčné číslo: 1055 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: sú prevádzkové priestory na ul. Železničná 621/12, 922 02 Krakovany
Stručný opis VZ: Dodanie a montáž Nanoobrábacieho centra na výskum technológie pre rtg optiku, vrátane dopravy do prevádzkových priestorov v Krakovanoch, okr. Piešťany, všetkých súvisiacich nákladov a poplatkov, zaškolenia personálu a uvedenia do prevádzky. Ide o dodanie Nanoobrábacieho centra na opracovanie povrchov požadovaného tvaru pre rtg difrakčnú optiku a bude využívané na výskum technológie opracovania povrchov najmä germánia a kremíka v nanometrovej oblasti presnosti v tzv. ductile režime bez mikrotrhlín najmä pomocou technológie SPDT. Požadujeme tri lineárne osi (horizontálnou priečnou osou označenou ako X, lineárnou vertikálnou osou označenou ako Y, lineárnou horizontálnou pozdĺžnou osou označenou ako Z), všetky tri osi na hydrostatických olejových posuvoch a horizontálnu rotačnú os označenú ako C, na vzduchovom vretene.
CPV kód hlavného predmetu: 42600000-2 Obrábacie stroje
Predpokladaná hodnota VZ: 450 000,0000 EUR
Druh postupu: Otvorená.
Lehota na predkladanie ponuk: 06.03.201310:00
Dátum uverejnenia: 23.01.2013
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 4 mesiacoch (od zadania zákazky).
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka sa nepožaduje
Podmienky financovania: Predmet zákazky je financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ŠR a vlastných zdrojov osoby podľa § 7, z OP VaV, Operačný program: 2620002 OP Výskum a vývoj, Prioritná os 2 - Podpora výskumu a vývoja, Opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe, Kód výzvy: OPVaV-2011/2.2/07-SORO, ITMS kód Projektu: 26220220170 Úhrada faktúr systémom refundácie nasledovne: 50 % po účinnosti zmluvy, na základe vystavenej zálohovej faktúry, splatnej do 14 dní, 50 % po dodaní a montážeNanoobrábacieho centra na základe vyúčtovacej faktúry, splatnej do 45 dní.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 26.02.201312:00
Dátum otvárania ponúk: 06.03.2013 16:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 23.01.2013
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk