Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Dobudovanie technickej infraštruktúry pre rozvoj vedy a výskumu na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka prostredníctvom h (ID:25047)

Evidenčné číslo: 15051 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín.
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je dodanie prístrojovej techniky Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka (ďalej len TnUAD) za účelom modernizácie a dobudovania technickej infraštruktúry pre potreby vedy a výskumu primárne orientovaného pre potreby priemyselného regiónu, čím sa zvýši schopnosť TnUAD efektívne spolupracovať so subjektmi výskumu a vývoja doma i v zahraničí a reagovať na potreby priemyselného Trenčianskeho regiónu. Jedná sa o nasledovnú prístrojovú techniku: 1) Hyperbarická komora s monitorovacím systémom - 1 ks; 2) Viackanálový laser - dopplerovský systém na výskum zmien v mikrocirkulácii - 1 ks; 3) Systém na zobrazovanie mikrocirkulácie v reálnom čase - 1 ks; 4) Ultrazvukový prístroj s farebným dopplerom - 1 ks; 5) Konfokálny endomikroskopický systém - 1 ks; 6) Inkubátor CO2 - 1 ks; 7) Dewarova nádoba valcová - 1 ks; 8) HRM analyzátor - 1 ks; 9) Fluorescenčný mikroskop - 1 ks; 10) Elisa analyzátor s príslušenstvom - 1 ks; 11) Laminárny box - 1 ks; 12) Elektroforéza - 1 ks. Dodávateľ zabezpečí kompletné dodanie prístrojov do miesta dodania, spotrebný materiál pre inštaláciu a montáž prístrojov, overenie funkčnosti, uvedenie do prevádzky, zaškolenie, opravu a údržbu (záručný a pozáručný servis) resp. ďalšiu podporu nadobudnutého majetku. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch v časti B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY.
CPV kód hlavného predmetu: 33157500-0 Vysokotlakové komory
Predpokladaná hodnota VZ: 2 491 992,0000 EUR
Druh postupu: Otvorená.
Lehota na predkladanie ponuk: 29.01.201312:00
Dátum uverejnenia: 14.12.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 10 mesiacoch (od zadania zákazky).
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka sa vyžaduje. Zábezpeka je stanovená vo výške 100.000,- EUR. Podmienky jej zloženia, uvoľnenia alebo vrátenia sú podrobne uvedené v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: Zákazka je financovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Operačný program Výskum a vývoj. Prioritná os 1 - Infraštruktúra výskumu a vývoja, opatrenia 1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohu. Odmena za predmet zákazky bude uhrádzaná na základe predložených faktúr bezhotovostným prevodom z účtu verejného obstarávateľa na účet dodávateľa. Verejný obstarávateľ požaduje 60-dňovú lehotu splatnosti faktúr odo dňa ich doručenia. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu a špecifikáciu dodaných prístrojov s preberacími protokolmi. Podmienky financovania a platobné dojednania sú podrobne uvedené v súťažných podkladoch.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 03.01.201314:00
Dátum otvárania ponúk: 29.01.2013 13:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 14.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com