Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Čierna nad Tisou - intenzifikácia ČOV a odkanalizovanie obcí Malé Trakany a Veľké Trakany (ID:25558)

Evidenčné číslo: 523 - MSP
Druh zakázky: Práce
Miesto plnenia: mesto Čierna nad Tisou, obce Malé Trakany a Veľké Trakany
Stručný opis VZ: Uskutočnenie prác na stavbe: Čierna nad Tisou - intenzifikácia ČOV a odkanalizovanie obcí Malé Trakany a Veľké Trakany podľa projektovej dokumentácie pre realizáciu. Miestom realizácie stavebných prác je mesto Čierna nad Tisou a obce Malé Trakany a Veľké Trakany. Mesto Čierna n/Tisou má vybudovanú jednotnú kanalizáciu, ktorá okrem splaškových vôd odvádza aj vody dažďové. V rámci projektu je navrhnutá kanalizácia v obciach Malé Trakany a Veľké Trakany. Kanalizácia Malé Trakany: Navrhovaná stavba rieši výstavbu splaškovej kanalizácie v obci Malé Trakany. Vzhľadom na výškové pomery v obci je nutná výstavba 6 kanalizačných čerpacích staníc odpadových vôd, aby bolo možné napojenie tejto kanalizácie na projektovanú splaškovú kanalizáciu v obci Veľké Trakany, odkiaľ budú splaškové vody odvádzané do ČOV Čierna n/Tisou. Celková dĺžka navrhovanej kanalizácie - 7063,13 m; z toho : - gravitačná PVC DN 300 -6087,49 m; - tlaková HDPE DN 80, DN 65 - 975,64 m; Kanalizačné šachty plastové DN 1000- 181 ks; Kanalizačné prípojky PVC DN 150 – 351 ks; Revízne šachty plastové DN 400 - 351 ks; Čerpacie stanice - 6 ks. Kanalizácia Veľké Trakany: navrhované kapacity stavebných objektov a prevádzkových súborov: SO 04 Uličné stoky - celková dĺžka 4285 m; SO 05 Tlakové prípojky - celková dĺžka 298,0m, výtlačné potrubia z ČS, celková dĺžka 93,0 m; SO 06 Čerpacie stanice ( 7 ks) a čerpacie šachty (44 ks); SO 07 NN prípojky k ČS ( 7 ks – celk. dĺžka 98,5m) a ČŠ (44 ks – celk. dĺžka 2986m) ; SO 08 Kanalizačné prípojky gravitačné - Celková dĺžka 4265m; PS 01 Technologické zariadenie ČS a ČŠ Kanalizácia Veľké Trakany – časť Kolónia: navrhované kapacity stavebných objektov a prevádzkových súborov: SO 2008 Gravitačná kanalizácia Kolónia; SO 2009 ČS Kolónia; SO 2010 Výtlačné potrubie Kolónia; SO 2011 NN prípojka k ČS Kolónia; SO 2012 Kanalizačné prípojky Kolónia; PS 2002-Technologické zariadenie ČS Kolónia. ČOV Čierna nad Tisou: Navrhovaná intenzifikácia ČOV je rozčlenená na nasledovné prevádzkové súbory a stavebné objekty : PS 1901 - Intenzifikácia zariadenia hrubého predčistenia; PS 1902 - Zariadenie merania na prítoku a odtoku; PS 1903 - Intenzifikácia zariadenia združeného objektu biologického čistenia; PS 1904 - Zariadenie dúcharne; PS 1905 - Intenzifikácia zariadenia kalovej ČS ; PS 1906 - Zariadenie terciárneho stupňa čistenia; PS 1907 - Zariadenie chemického zrážania; PS 1908 - Zariadenie mechanického odvodnenia kalu; SO 1901 - Stavebné úpravy v objekte hrubého predčistenia; SO 1902 – Meraný žľab na prítoku a rozdeľovací objekt; SO 1903 – Adaptácia objektov na anoxickú zónu aktivačnej nádrže; SO 1904 - Objekt oxickej zóny aktivačnej nádrže; SO 1905 – Dúchareň; SO 1906 - Stavebné úpravy kalovej ČS; SO 1907 - Objekt terciárneho čistenia a skladu chemického zrážadla; SO 1908 - Potrubné rozvody; SO 1909 - Vnútroareálové NN – rozvody; SO 1910 - Stavebné úpravy objektu k mechanickému odvodneniu kalu
CPV kód hlavného predmetu: 45232440-8 Stavebné práce na stavbe kanalizačných vedení
Predpokladaná hodnota VZ: 8 775 818,0000 EUR
Druh postupu: Otvorená.
Lehota na predkladanie ponuk: 27.02.201309:00
Dátum uverejnenia: 15.01.2013
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 18 mesiacoch (od zadania zákazky).
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka: 300 000 € na súťažnú ponuku
Podmienky financovania: Zákazka bude financovaná z kohézneho fondu, rozpočtu SR a vlastných zdrojov. Splatnosť faktúr 90 dní, preddavky sa neposkytujú.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 14.02.201310:00
Dátum otvárania ponúk: 27.02.2013 13:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 15.01.2013
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com