Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Budovanie podporných nástrojov pre realizáciu aplikačného výskumu v oblasti integrovaných lokalizačných služieb dopravy. (ID:24156)

Evidenčné číslo: 13311 - MSS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: YMS, a. s., Hornopotočná 1, 917 01 Trnava
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky sú dátové a konzultačné služby vrátane analýzy, výskumu a dodávky sofistikovaných nástrojov pre komplexný manažment rozsiahlej množiny dát v reálnom čase, vrátane návrhu ich prepojenia na externé zdroje dát. Súčasťou zákazky bude analýza typov dát, tvorba matematických filtračných algoritmov s cieľom rekognoskácie a katalogizácie vybraných typov objektov a entít reálneho sveta a ich optimálne uloženie v dátovom úložisku za účelom ich poskytovania vybraným záujmovým skupinám.
CPV kód hlavného predmetu: 73000000-2 Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
Predpokladaná hodnota VZ: 677 500,0000 EUR
Lehota na predkladanie ponuk: Začatie: 01.04.2013
Druh postupu: Otvorená.
Lehota na predkladanie ponuk: 07.12.201208:00
Dátum uverejnenia: 07.11.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: Ukončenie: 30.04.2014
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka je stanovená vo výške 30 000,00 EUR (slovom: tridsaťtisíc EUR). Spôsoby zloženia zábezpeky: - zložením finančných prostriedkov uchádzačom na bankový účet verejného obstarávateľa alebo - poskytnutím bankovej záruky za uchádzača. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF - European regional and development fond), zo štátneho rozpočtu (ŠR) a z vlastných zdrojov (VZ) zabezpečovaných verejným obstarávateľom v rámci Operačného programu Výskum a vývoj, opatrenie 2.2.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 23.11.201209:00
Dátum otvárania ponúk: 07.12.2012 10:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 07.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com