Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

BANSKÁ ŠTIAVNICA – spracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukcie ulice Sládkovičova a ulice Péchova. (ID:23944)

Evidenčné číslo: 12967 - WYS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: Katastrálne územie mesta Banská Štiavnica.
Stručný opis VZ: 1. Spracovanie projektovej dokumentácie pre Sládkovičovu ulicu - zameranie územia so zakreslením podzemných inžinierskych sietí a overením u ich majiteľov alebo správcov - zabezpečiť súčasne od správcov sietí vyjadrenia k stavebnému povoleniu, ktoré budú odovzdané spolu s PD - zabezpečiť aj vyjadrenie Krajského pamiatkového úradu - projekt stavby pre stavebné povolenie a realizáciu v počte paré 8x Riešenie pozostáva z ulice Sládkovičova par. č. 5765/2 v dĺžke 380 bm a v pokračovaní na ulici J.K. Hella par.č. 5768 v dĺžke 80 bm a par. č. 2392/2. Komunikácia je dvojpruhová, obojsmerná, funkčnej triedy C2, kategórie podľa územného plánu MO 8/40. Hranica riešenia je vymedzená katastrálnymi hranicami parciel, začiatok úseku na Sládkovičovej ulici je určený hranicou už opravenej komunikácie, koniec je na ul J. K. Hella za Piarskou bránou. Projektová dokumentácia opravy bude obsahovať: - úprava komunikácie a chodníkov - výmena povrchových a konštrukčných vrstiev existujúcej komunikácie a chodníkov. Povrchovú úpravu riešiť použitím kamennej dlažby a podľa požiadaviek Pamiatkového úradu. Potrebné je riešiť odvodnenie komunikácie, výjazdy k objektom, chodníky pre chodcov v max. možnej šírke. - výmena rozvodov a svietidiel verejného osvetlenia - riešenie rozvodu mestského rozhlasu, - rozvody chráničiek slaboprúdu /pre káblovú televíziu a optický kábel/, - kanalizáciu a vodovod v celej dĺžke riešených ulíc s ich napojením do existujúcej kanalizačnej stoky a existujúceho verejného vodovodu na začiatku riešenej ulice. Pre každý objekt uvažovať s jednou odbočkou vodovodu a kanalizácie. - Všetky povrchové vyústenia dažďových zvodov zo striech riešiť zaústením do kanalizácie. - očistenie a oprava zárubných a oporných múrov, doplnenie koruny muriva - oprava murovaného oplotenia so šindľovou strechou cintorína na ulici J.K. Hella par.č.2397 - prekládka slaboprúdového vedenia ktoré križuje komunikáciu - drobné sadové úpravy a prvky malej architektúry - smetné koše, lavičky, informačný systém - oprava plochy pred Hasičskou zbrojnicou par. č. 2392/2, oprava oporného múrika s doplnením zábradlia a opravy schodov - úprava priestoru medzi oplotením cintorína a komunikáciou na príležitostné parkovanie. 2. Spracovanie projektovej dokumentácie pre Péchovu ulicu - zameranie územia so zakreslením podzemných inžinierskych sietí a overením u ich majiteľov alebo správcov - zabezpečiť od správcov sietí vyjadrenia k stavebnému povoleniu, ktoré budú odovzdané spolu s PD - zabezpečiť aj vyjadrenie Krajského pamiatkového úradu - projekt stavby pre stavebné povolenie a realizáciu v počte paré 8x Riešenie pozostáva zo spodnej časti par. č. 5818 ulice Péchova v dĺžke 275 bm, v pokračovaní vetvou na par.č. na ulici V.Václavika par.č. 5819 v dĺžke 75 bm a pokračovaním ulice Pécha vetvou na par.č. 5816/1 v dĺžke 32 bm. Komunikácia je obojsmerná, funkčnej triedy C3, kategórie MOU 6,5/30. Hranica riešenia je vymedzená katastrálnymi hranicami parciel, začiatok úseku na Sládkovičovej ulici je určený hranicou už opravenej komunikácie, koniec je na ul Václaveka za kanalizačnou šachtou /vedľa par. č. 2861. Projektová dokumentácia opravy bude obsahovať: - úprava komunikácie a chodníkov - výmena povrchových a konštrukčných vrstiev existujúcej komunikácie a chodníkov. Povrchovú úpravu riešiť použitím kamennej dlažby podľa požiadaviek Pamiatkového úradu. Potrebné je riešiť odvodnenie komunikácie, výjazdy k objektom, chodníky a podľa možnosti parkovanie osobných vozidiel. - výmena rozvodov a svietidiel verejného osvetlenia /nástenné a stožiarové svietidlá - riešenie rozvodu mestského rozhlasu, - rozvody chráničiek slaboprúdu /pre káblovú televíziu a optický kábel/, - kanalizáciu a vodovod v celej dĺžke riešených ulíc s ich napojením do existujúcej kanalizačnej stoky a existujúceho verejného vodovodu na začiatku riešenej ulice. Pre každý objekt uvažovať s jednou odbočkou vodovodu a kanalizácie. - Všetky povrchové vyústenia dažďových zvodov zo striech riešiť zaústením do kanalizácie. - očistenie a oprava kamenného zárubného múru, oprava koruny muriva, schodov, doplnenie zábradlia - oprava omietok a koruny betónového zárubného múru - drobné sadové úpravy a prvky malej architektúry - smetné koše, lavičky
CPV kód hlavného predmetu: 71322000-1 Inžinierske projektovanie pre práce v civilnom stavebnom inžinierstve
Predpokladaná hodnota VZ: 39 833,3300 EUR
Lehota na predkladanie ponuk: 20.11.201210:00
Dátum uverejnenia: 29.10.2012
Lehoty uskutočnenia: v 3 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 05.11.201216:00
Dátum otvárania ponúk: 20.11.2012 10:30
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 29.10.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com