Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Areál na dočasné uloženie vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov - Zeleneč (ID:25832)

Evidenčné číslo: 1262 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Obec Zeleneč
Stručný opis VZ: Kolesový, šmykom riadený nakladač – nový (1 ks); Jednokomorový vertikálny lis – nový (1 ks); Plastový box na akumulátory min. 500 l (2 ks), nádoba na žiarovky min. 500l (1 ks); kovový sud s odnímateľným vekom min. 200l (1 ks); plastový sud na nebezpečné kvapaliny min. 60 l (4 ks); sud na nebezpečné látky min. 220 l (2 ks); nádoba na zimný posyp min. 400 l (1 ks); kovový kontajner min. 1000 kg (2 ks); mobilná havarijná súprava univerzál min. 240 l (1 ks); kontajner na textil plechový min. 1,5 m3 (1 ks); kontajner zatvorený min. 5,5 m3 (4 ks); kontajner hákový min. 16,3 m3 (2 ks)
CPV kód hlavného predmetu: 34144710-8 Nakladače na kolesách
Predpokladaná hodnota VZ: 63 063,6700 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 22.02.201310:00
Dátum uverejnenia: 26.01.2013
Rozdelenie VZ na časti: ÁNO
Lehoty uskutočnenia: v 3 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Požadované zábezpeky a záruky: Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť viazanosť ponuky zábezpekou spôsobom uvedeným v § 36 zákona o verejnom obstarávaní a to: pre časť č. 1 vo výške 2 000 EUR (slovom: Dvetisíc EUR); pre časť č. 2 vo výške 800 EUR (slovom: Osemsto EUR)
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný zo štrukturálnych fondov, zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov., t.j.zo štrukturálnych fondov Európskej únie: Operačný program Životné prostredie,Operačný program Životné prostredie, Prioritná os 4 - Odpadové hospodárstvo, Opatrenie 4.1 - Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky. Minimálna lehota splatnosti faktúr bude 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 04.02.201312:00
Dátum otvárania ponúk: 22.02.2013 11:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 26.01.2013
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com