Vyhľadávam dáta ...

  1) Úvodná časť profilu – logo, adresy, identifikačné čísla
  2) Kontaktné informácie, ktoré obsahujú aj informácie o pobočkách
  3) Mapa
  4) Činnosť a odborové zatriedenie podľa medzinárodných kódov NACE, SKP, CPV
  5) Produkty, služby a obchodné značky
  6) Právne a vlastnícke vzťahy
  7) Vedenie
  8) Ekonomické charakteristiky
  9) Medzinárodné aktivity spoločnosti
10) Ďalšia prezentácia spoločnosti (referencie, tlačové správy, certifikáty)


V záhlaví každého firemného profilu je uvedený prehľad zadaných vyhľadávacích kritérií pre daný výber. Tlačidlá v záhlaví umožňujú zmeniť tieto kritéria, poprípade začať nové hľadanie. 

Navigačné prvky umiestnené po ľavej strane firemného profilu slúžia k práci s profilom a umožňujú napríklad jeho vytlačenie, vloženie do exportu či pridanie poznámky k profilu. Niektoré z týchto funkcií sú k dispozícii iba platiacim, či registrovaným užívateľom. Ak nie je služba v danom okamihu aktívna, je prezentovaná ako "šedá" a neaktívna.

Úvodná časť profilu
V úvodnej časti profilu je uvedený názov spoločnosti, jej IČO, DIČ, sídlo, poštová adresa spoločnosti a adresa fakturačná. Ak sa jedná o profil klientskej spoločnosti, potom je tu uvedené aj jej logo.

Kontaktné informácie
V Kontaktných informáciách sú uvedené telefónne kontakty, faxy, e-maily a www stránky spoločnosti. Ďalej je tu informácia o tom, v akom jazyku je možné so zástupcami spoločnosti komunikovať. Ak má spoločnosť pobočky, prevádzky, alebo napr. predajne, potom aj tie sú uvedené v tejto časti.

Mapa
V tejto sekcii je k dispozícii náhľad mapy okolia sídla danej spoločnosti, vrátane ukazovateľa presnej polohy sídla. V niektorých prípadoch je nad touto mapou i náhľad reálneho pohľadu na sídlo spoločnosti  nasnímaný službou Google Streetview. Súčasťou informácií v tejto sekcii je aj presná poloha subjektu pomocou koordinátu LAT/LON. V tejto sekcii je k dispozícii tiež navigačná služba, ktorá po zadaní počiatočného bodu cesty vyhľadá optimálnu trasu do sídla danej spoločnosti.

Činnosť a odborové zatriedenia podľa medzinárodných kódov NACE, SKP, CPV
V tretej časti profilu je zobrazená činnosť spoločnosti a jej odborové a produktové zatriedenie podľa klasifikácie NACE a SKP/CPV.
Produktové kódy CPV majú aktívny názov /platí iba pre prihlásených užívateľov/ ktorý slúži ako prelink na firmy s rovnakým odborovým kódom. Ak kliknete napr. pri spoločnosti Charouz, spol. s r.o. na odborový kód 34000000-7 Motorové vozidlá, prívesy a návesy, zobrazí sa vám zoznam všetkých spoločností, ktoré v svojom profile majú tento kód uvedený. Kliknutím na produktový kód zrušíte pôvodný dotaz pre vyhľadávanie. Kompletné číselníky klasifikácií CPV a NACE ku stiahnutiu tu.

Produkty, služby a obchodné značky
Na prehľad činnosti nadväzuje štvrtá časť profilu, a to produkty, služby a obchodné značky spoločnosti. Ako prvé sú uvedené Obchodné značky spoločnosti, ktoré môžu byť zobrazené buď logom, alebo iba názvom obchodnej značky. Pod obchodnými značkami nasledujú produkty a služby spoločnosti. Jednotlivé produkty a služby môžu byť rozdelené do skupín.

Ak je produkt podrobnejšie popísaný, je jeho názov v tejto časti Firemného profilu zároveň odkazom na tento popis. Kliknutím na názov produktu sa otvorí nové okno, kde je uvedený názov produktu, jeho popis, záručná doba, kontakty a odkaz na viac informácií. V dolnej časti produktového okna je rolovacie menu, v ktorom je číselník všetkých produktov spoločnosti. Vybraním iného produktu z rolovacieho menu sa informácia o ňom zobrazí automaticky v existujúcom okne. Pokiaľ je pri produkte vložená aj fotografia, potom je táto informácia indikovaná v zozname produktov ikonou fotoaparátu.

Právne a vlastnícke vzťahy
V tejto časti sú uvedené informácie o právnej forme, typu vlastníctva, roku založenia spoločnosti (prípadne jej transformácie). Ďalej potom údaje o majiteľoch a štatutárnych orgánoch a ak má spoločnosť podiely v iných firmách, potom sú tu uvedené aj tie.

Vedenie
Tu sú uvedení manažéri, konatelia spoločnosti, riaditelia, vedúci a pod. Pri každom zápise je uvedené meno, pozícia, odbor zodpovednosti, prípadne priamy e-mail a ďalšie telekomunikačné dáta.

Ekonomické charakteristiky
Medzi ekonomické charakteristiky je zaradený zoznam bánk, v ktorých má spoločnosť účet, účtovný rok, typ obratu a kapitál spoločnosti. Medzi najzaujímavejšie informácie bezpochyby patria údaje o počte zamestnancov, obrate  a zisku. Tieto údaje sú prehľadne uvedené v tabuľke pod jednotlivými rokmi (obrat je uvedený v miliónoch korún). Pod tabuľkou nasledujú grafy, ktoré zobrazujú celkový vývoj spoločnosti v obdobiach. Pod stĺpcovými grafmi sú zobrazené skladané stĺpcové grafy, ktoré spoločnosť zaraďujú do skupín podľa obratu, alebo počtu zamestnancov, podľa ich príslušnosti k danej skupine. 

Medzinárodné aktivity spoločnosti
Tu sú uvedené informácie o krajinách exportu a importu spoločnosti. V prípade, že je známe, tak vrátane podielu na celkovom exporte, poprípade podielu na celkových vstupoch v prípade importu.

Ďalšie prezentácie spoločnosti
Poslednou časťou profilu sú Ďalšie prezentácie spoločnosti. Medzi ne patria Referencie spoločnosti, Tlačové správy a Certifikáty. V Referenciách sú údaje o realizovaných zákazkách spoločnosti. V Tlačových správach je zoznam správ, ktoré boli v databáze uverejnené. Na detail, ak je k dispozícii, sa dostanete kliknutím na aktívny názov danej konkrétnej položky.

Prevádzkovateľ tohto portálu je vydavateľom mnoho rôznych druhov certifikátov a ocenení. Ak je daná spoločnosť držiteľom niektorého z certifikátov vydaných spoločnosťou Dun and Bradstreet, je informácia o certifikáte k dispozícii v hornej časti sekcie Certifikáty. Ak daná spoločnosť nie je držiteľom žiadneho z týchto certifikátov, je v tejto časti zobrazený prehľad základných vydávaných certifikátov, ktoré pomocou hypertextového odkazu vedú na stránku umožňujúcu overiť, či daná spoločnosť spĺňa kritériá pre získanie niektorého z nich.

 
V prípade, že je spoločnosť držiteľom certifikátu vydaného iným poskytovateľom, je pri certifikáte vždy uvedený jeho názov, ak je k dispozícii platnosť certifikátu, alebo  certifikačná firma, sú tam uvedené aj tieto údaje. Kliknutím na názov certifikátu si zobrazíte jeho detail, a ak má uvedený aj obrázok, tak aj obrázok (indikuje znova ikona fotoaparátu).

Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com