Vyhľadávam dáta ...
Detail dopytu

Zariadenie pre seniorov na Ul. Škultétyho v Martine – dokončenie rozostavanej stavby (ID:74333)

Evidenčné číslo: 31011 - MSP
Druh zakázky: Práce
Druh oznámenia: vyhlásenie verejnej súťaže (stavebné práce)
Miesto plnenia: Pozemky reg. C KN parc. č. 1023/1, 1023/2, 1023/5, 4283, zapísané na liste vlastníctva č. 3734, obec Martin, okres Martin katastrálne územie Martin.
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je realizácia nedokončeného diela stavebných a montážnych prác na stavbe Zariadenie pre seniorov na Ul. Škultétyho v Martine v rozsahu podľa Zadania výkaz výmer nezrealizovaných a nedokončených prác a projektovej dokumentácie stavby. Stavba je navrhnutá na pozemkoch registra KNC parcely číslo: 1023/1, 1023/2, 1023/5, 4283, zapísaných na liste vlastníctva č. 3734, pre katastrálne územie Martin, obec Martin, okres Martin. Pozemky sú vo vlastníctve objednávateľa. Navrhovaný objekt je riešený ako dvojpodlažný, v pôdorysnom tvare L. Podrobný popis stavebných prác je uvedený v projektovej dokumentácii stavby vypracovanej spoločnosťou MARCOOP ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR, s.r.o., Na Bystričku 14/A, Martin a vo výkaze výmer. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky v nadväznosti na obchodné (zmluvné) podmienky, ktoré tvoria časť D. "Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky" Súťažných podkladov.
CPV kód hlavného predmetu: 45215200-9 Stavebné práce na stavbe budov určených pre sociálne služby
Predpokladaná hodnota VZ: 515561.59 EUR bez DPH
Druh postupu: Verejná súťaž
Lehota na predkladanie ponuk: 10.10.2023 10:00
Dátum uverejnenia: 13.09.2023
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Cena
Dátum otvárania ponúk: 10.10.2023
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 13.09.2023
Dátum platnosti: 10.10.2023

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com