Vyhľadávam dáta ...
Detail dopytu

Hrubé terénne úpravy pre Strategické územie Valaliky (ID:71818)

Evidenčné číslo: 35470 - MSP
Druh zakázky: Práce
Druh oznámenia: vyhlásenie verejnej súťaže (stavebné práce)
Miesto plnenia: Strategické územie Valaliky, ktoré sa nachádza v katastri obcí Valaliky, okres Košice okolie
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je vykonanie stavebných prác hrubých terénnych úprav (HTÚ), vybudovanie a likvidácia dočasných staveniskových ciest, príprava projektovej dokumentácie a vykonávanie inžinierskych činností, tak ako sú podrobne vymedzené v časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov. Účelom a cieľom hrubých terénnych úprav je príprava záujmového územia tak, aby bolo budúce stavenisko pripravené pre koncového klienta na výstavbu závodu, v zmysle definovaných požiadaviek pre finálnu úroveň 0,000 (únosnosť na povrchu a v podloží, dovolené sadanie, hĺbka hladiny podzemnej vody pod finálnou podlahou, povrch pláne. atď.). Základné údaje o záujmovej lokalite Umiestnenie: štát: Slovenská republika (SR) kraj: Košický okres: Košice okolie kataster: Valaliky plocha: cca 280 ha výškopis: cca 186 - 203 m. n. m Polohopis a výškopis záujmového územia tvorí súčasť prílohy č. 8 súťažných podkladov. Rekapitulácia okrajových podmienok pre spracovanie HTÚ Požiadavka na hladinu podzemnej vody je definovaná 3,0 m pod 0,000 (pod finálnou výškou podlahy), Povrch upraveného terénu HTÚ nebude primárne spádovaný. Jednotlivé úrovne povrchu HTÚ budú situované cca 800 mm pod vrchným povrchom podláh. Odvoz nevyužiteľnej ornice a prebytočného nevhodného materiálu predpokladáme do maximálnej vzdialenosti 30 km, Zhutnenie násypov musí byť realizované po vrstvách s hrúbkou max. 250 - 300 mm s dosiahnutím nasledovných parametrov finálnej úrovne statického modulu deformácie vrátane pomeru medzi dvomi zaťažovacími cyklami statickej zaťažovacej skúšky: Edef,2 60 MPa, Edef,2/Edef,1 2,5, pre plochy pod budovami. Edef,2 45 MPaEdef,2/Edef,1 2,5, pre plochy pod cestnými komunikáciami, parkoviskami, kontajnerovými plochami, železničnými dráhami a pod.; Násypový materiál musí byť charakteru štrkovitej zeminy frakcie 0 63 mm, s podielom zŕn priemeru d < 0,063 mm menej ako 5%, charakterizovaný podľa STN 72 1001 ako zemina triedy G3/G-F, Na plochách pod budovami, kde nie je prítomná štrková vrstva, bude vytvorená štrková vrstva o hrúbke 300 mm, ktorá poslúži ako vhodný pracovný povrch pre prípad dažďa na účely minimalizácie prestojov. Hrúbka násypu štrkovitej zeminy (v násype ako aj v mieste výmeny podložia) bude rešpektovať triedu zeminy v podloží ako aj jej únosnosť. Max. pôdorysný rozmer plošných základov je 3,0 m x 3,0 m. Úplný opis predmetu zákazky, vrátane indikatívneho harmonogramu je uvedený v časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.
CPV kód hlavného predmetu: 45112700-2 Terénne úpravy
Predpokladaná hodnota VZ: 88934153 EUR bez DPH
Druh postupu: Verejná súťaž
Lehota na predkladanie ponuk: 02.09.2022 12:00
Dátum uverejnenia: 02.08.2022
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Cena
Dátum otvárania ponúk: 02.09.2022
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 02.08.2022
Dátum platnosti: 02.09.2022

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com