About EDB
my EDB
Eurpsk databanka

FOR CLIENTS
User:
Password:
remember me
Slovak/Czech EURODATA PRESS RELEASES BUSINESS OPPORTUNITIES JOB OFFERS CHECK PARTNER

NACE rev.2 NACE rev.2

NACE rev.2
СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВОДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВАДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕСТРОИТЕЛСТВОТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВОСЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯАДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕОБРАЗОВАНИЕХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТАКУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИДЕЙНОСТИ НА ДОМАКИНСТВА КАТО РАБОТОДАТЕЛИ; НЕДИФЕРЕНЦИРАНИ ДЕЙНОСТИ НА ДОМАКИНСТВА ПО ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ И УСЛУГИ ЗА СОБСТВЕНО ПОТРЕБЛЕНИЕДЕЙНОСТИ НА ЕКСТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ И СЛУЖБИ

Bisnode Česká republika, a.s.
About HBI | Contact | www.hbi.cz-Informations about Czech companies
Európska databanka
About EDB | Contact | www.edb.sk-B2B database of Slovak companies
© Bisnode Česká republika, a.s.
webdesign LIRA IS s.r.o.
redakční systém Atlantic.