NACE rev.2 NACE rev.2

СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВОДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВАДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕСТРОИТЕЛСТВОТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВОСЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯАДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕОБРАЗОВАНИЕХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТАКУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИДЕЙНОСТИ НА ДОМАКИНСТВА КАТО РАБОТОДАТЕЛИ; НЕДИФЕРЕНЦИРАНИ ДЕЙНОСТИ НА ДОМАКИНСТВА ПО ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ И УСЛУГИ ЗА СОБСТВЕНО ПОТРЕБЛЕНИЕДЕЙНОСТИ НА ЕКСТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ И СЛУЖБИ

This site uses cookies to deliver its services, to personalize ads and to analyze traffic. By using this site, you agree to its use of cookies.